فهرست

کارگاه آموزش پروپوزال نویسی

مدرس: دکتر محسن خلیلی # تاریخ:25 مهر ماه 1400 *ساعت: ساعت 15* _ مکان: بستر مجازی *ظرفیت محدود* برای ثبت نام به آیدی تلگرام @SRCMUB پیام بدهید. کمیته تحقیقات دانشجویی بابل

مدرس:  دکتر محسن خلیلی   
 # تاریخ:25 مهر ماه 1400
*ساعت: ساعت 15*
_ مکان: بستر مجازی
*ظرفیت محدود*
برای ثبت نام به آیدی تلگرام @SRCMUB پیام بدهید.
 کمیته تحقیقات دانشجویی بابل