بارگزاری
فهرست

برگزیدگان جایزه پژوهشی دکتر حمید رضایی قلعه از سال 95 تاکنون


گلناز گودرزی

گلناز گودرزی سال 1395

https://orcid.org/0000-0002-9423-3977
رضا نعیمی

رضا نعیمی سال 1397

محسن خلیلی فومشی

محسن خلیلی فومشی سال 1396 و 1397

https://orcid.org/0000-0002-7820-747X
دانیال دانش دوست

دانیال دانش دوست سال 1396

منا هاشمیان

منا هاشمیان سال 1396

دیانا انیسیان

دیانا انیسیان سال 1396

ابوالفضل رحمانی

ابوالفضل رحمانی سال 1398

مریم رستم تبار

مریم رستم تبار سال 1398

مسعود بائی

مسعود بائی سال 1398

https://orcid.org/0000-0002-8114-158X
احمد کارخاه

احمد کارخاه سال 1398

https://orcid.org/0000-0002-9511-7839
مهدیه سعدی

مهدیه سعدی سال 1398

فروغ ابراهیم تبار

فروغ ابراهیم تبار سال 1399

https://orcid.org/0000-0001-5712-7924
آتنا نظری

آتنا نظری سال 1399

شیرین حکمتی راد

شیرین حکمتی راد سال 1400

علیرضا پنیری

علیرضا پنیری سال 1400

https://orcid.org/0000-0002-6004-5417