فهرست

آيين نامه كميته هاي تحقيقات دانشجويي

بسمه تعالي

آيين نامه كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

مقدمه

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایي و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه زیر نظر  کمیته کشوری  تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

بخش اول: كليات و اهداف

ماده 1.تعريف:

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه از اين پس كميته ناميده مي شود، تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه و بر اساس قوانين و رسالت هاي دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي كند.

ماده 2. اهداف:

1. ايجاد بستر مناسب براي شکوفایی، رشد و اعتلاي علمي و پژوهشي دانشجويان و تربيت پژوهشگران و مديران آينده كشور

2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

3.  توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طريق شيوه هاي مختلف آموزش نظری و عملی

4. ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشگاه

5.ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان

6. بهبود رابطه علمي پژوهشی اساتيد و  دانشجويان

 

 

 

 

بخش دوم : ارکان و تشکیلات

فصل يك:

ماده 3. اركان :

اركان كميته شامل سرپرست، دبير، شوراي مركزي، شوراي پژوهشي و مجمع عمومي مي باشد.

تبصره: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه می تواند حسب نیاز و شرایط جهت هر یک از دانشکده های علوم پزشکی خود یک کمیته تحقیقاتی دایر نماید .

 فصل دوم:

سرپرست

ماده 4 . تعريف:

يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه بوده كه با دانشجويان تناسب سني و فكري داشته، با پژوهش دانشجويي آشنا بوده و وقت كافي به اين امر اختصاص دهد.

ماده 5. انتخاب:

سرپرست با حكم معاون پژوهشي دانشگاه از ميان دو نفر كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد گرديده است براي مدت دو سال منصوب مي شود.

تبصره: انتخاب مجدد سرپرست بنابر پيشنهاد مجدد شوراي مركزي بلامانع است.

ماده 6. وظايف:

1. صدورحكم انتصاب دبير بنا به پيشنهاد شوراي مركزي

2. نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته و واحد هاي تابعه

3. ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاه در جهت اهداف كميته

 

4 . نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه و كميته

5. پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه

6.گزارش عملكرد كميته به معاون پژوهشي دانشگاه

7. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار

8. انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

9. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه

فصل سوم

دبیر

ماده 7- تعريف:

دبير با حكم سرپرست از ميان دو نفر از اعضاي كميته، كه داراي سوابق پژوهشي بوده و توسط شوراي مركزي پيشنهاد مي گردد، براي مدت یک سال منصوب شده و زير نظر سرپرست انجام وظيفه مي نمايد.

تبصره : انتخاب مجدد دبير بلامانع است.

ماده 8- وظايف دبیر:

1. انجام امور اداري و اجرايي داخلي كميته

2. اجراي مصوبات شوراي مركزي

3. انتصاب مسئولين واحد هاي كميته

 تبصره : تعداد و نوع واحد هاي كميته ها با توجه به شرايط هر دانشگاه از سوي شوراي مركزي تعيين خواهد شد.

4. هماهنگي بين واحد هاي كميته و نظارت بر فعاليت هاي واحد هاي فوق

5. ارائه برنامه يكساله كميته بر اساس سياست هاي شوراي مركزي

6. ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه فعاليت هاي كميته به سرپرست و شوراي مركزي

 

فصل چهارم:

شوراي مركزي

ماده 9- تعريف:

شورایي منتخب از اعضاي كميته است كه مرجع سياستگذاري و تصميم گيري كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه مي باشد.

ماده 10- انتخاب شورای مرکزی :

اعضاي شوراي مركزي دانشگاه توسط مجمع عمومي به مدت يك سال انتخاب مي شوند كه  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجويي بوده و داراي حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.

تبصره 1- تعداد اعضاي شوراي مركزي با توجه به تعداد دانشكده ها و دانشجويان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوي تعيين شود كه حداقل يك نفر از هر دانشكده عضو آن و حداكثر تعداد اعضاي شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.

تبصره2- رياست جلسات شوراي مركزي به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شوراي مركزي ضروري است.

تبصره 3- جلسات شوراي مركزي با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي یابد و راي گيري موارد و پيشنهادات مخفيانه است.

ماده 11- وظايف شورای مرکزی:

1. تصميم گيري در باره مسائل مربوط به كميته و نيز موارد پيش بيني نشده در اساسنامه

2. سياستگذاري ساليانه كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه

3. پيشنهاد انتخاب و تغيير دبير به سرپرست کمیته

4. پيشنهاد انتخاب و تغييرسرپرست به معاونت پژوهشي  

5. تعيين و نوع واحد هاي زيرمجموعه كميته بر اساس شرايط دانشگاه

 

6. برگزاري جلسات ساليانه مجمع عمومي و در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي مركزي در هر موقع

فصل پنجم:

شوراي پژوهشي

ماده 12- تعريف:

شوراي پژوهشي كميته، شورايي است تحت نظارت شوراي پژوهشي دانشگاه كه در محدوده اختيارات تفويض شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه، امور مربوط به بررسي، تصويب و پايش طرح هاي تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد.

تبصره : شورا بر حسب ضرورت و نياز با هماهنگي لازم می بایست از خدمات كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه براي بررسي اخلاقي برخي از طرح ها، بهره مند شود.

ماده 13-تركيب شورای پژوهشی :

شامل سرپرست، دبير،سه نفر از دانشجويان به انتخاب شوراي مركزي، چهار نفر از اعضاي هيئت علمي  به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی  که ترجیحا از مسئولین کمیته های تحقيقات دانشجویی دانشکده ها باشد.

تبصره 1 -  احكام اعضاي شورا توسط معاون پژوهشي دانشگاه صادر مي شود.

تبصره2- جلسات شورا با نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي یابد.

 تبصره 3- رياست شورا به عهده سرپرست كميته دانشگاه و دبيري آن به عهده دبير كميته است.

  فصل ششم:

مجمع عمومي

ماده 14- تعريف:

مجمع عمومی متشكل از تمام دانشجويان دانشگاه كه حداقل سه ماه از عضويت آنها در كميته تحقیقات دانشجویی گذشته باشد.

 

 

تبصره 1: كميته ي سه نفره متشكل از سرپرست، نماينده معاون پژوهشي و نماينده شوراي مركزي مسئوليت برگزاري مجمع عمومي را براي انتخابات شوراي مركزي جديد به عهده دارند.

تبصره2: جلسات مجمع عمومي به صورت ساليانه و به رياست سرپرست تشكيل مي گردد.

ماده 15- وظايف مجمع عمومی :

1.  انتخاب شوراي مركزي

2. استماع گزارش عملكرد يك سال گذشته كه توسط دبير ارائه مي گردد.

فصل هفتم :

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

ماده 16: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.

تبصره1: دانشكده يك مجموعه آموزشي زير نظر دانشگاه مي باشد.

تبصره 2: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی و شرایط می تواند دارای انجمن های پژوهشی باشد.

ماده 17: مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده با حكم سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه  از ميان دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشكده كه توسط هسته مركزي پيشنهاد شده ، انتصاب ميگردد. وظايف مسئول، مشابه بندهاي يك تا شش ماده 6 بوده كه محدوده فعاليت آن دانشكده مربوطه خواهد بود.

ماده 18:دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده با حكم مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده  از ميان دو نفر از اعضاي كميته دانشكده كه توسط هسته مركزي پيشنهاد شده ، انتخاب ميگردد. وظايف دبير، مشابه بندهاي يك تا پنج ماده 8 بوده كه حيطه فعاليت آن  محدود به دانشكده مربوطه بوده و بند 6 ماده مذكور به صورت ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه فعاليت هاي كميته به مسئول و هسته مركزي خواهد بود.

ماده 19 : هسته مركزي توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند و وظايف هسته مركزي ، مشابه بندهاي يك تا پنج ماده 11بوده كه حيطه فعاليت آن  محدود به دانشكده مربوطه خواهد بود .

 

بخش سوم : پشتيبان

ماده 20: حمايت و پشتيباني كميته و جلب حمايت هاي ساير نهادها و سازمان هاي داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشي دانشگاه است.

 

اين اساسنامه در 3 بخش و 7  فصل و 20 ماده و 15 تبصره در تاريخ 17/4/89 مورد  تصويب شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي كشور قرار گرفت.

 

 

 

دانلود آیین نامه