فهرست

مسئول واحد EDO

مسئول واحد EDO: 

 نام و نام خانوادگی: دکتر پیام سعادت

تخصص: متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: ۳۲۲۳۸۲۸۴-۰۱۱

 کارشناس واحد EDO:

نام و نام خانوادگی:هاجر حسین نیا

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: داخلی ۴۲۰۷