فهرست

97/08/15

دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 15/08/1397 راس ساعت 12:30 در کمیته تحقیقات دانشجویی و با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، بعد از دفاع مختصر توسط دانشجوی مجری طرح، توسط داوران محترم مورد بحث  قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

1- طرح با کد5674

 پروپوزال  تحت عنوان "برگشت پذیری متاپلازی روده ای بعد از ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیمارستان آموزشی مربوطه" با کد " 5674" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- بهتر است در عنوان ذکر شود بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

- زمان اجرا به دو سال اصلاح شود.

- مکان اجرای طرح دانشگاه علوم پزشکی بابل( بیمارستان های تابعه) ذکر گردد.

- نام دانشجو باید مجری اول باشد

- مسئله تحقیق بدون رفرنس بیان شده و اشکالات نگارشی اصلاح شود.

- هدف کلی و هدف اصلی با عنوان تطابق ندارد اصلاح شود.

- جامعه مورد مطالعه و سالهای بیان شده( بیماران متاپلازی 87-92 یا 87-95) اصلاح شود. جمله بندی در قسمت مقدمه را اصلاح کنید.

- در قسمت مقدمه اصطلاح کامل Hp یا اصطلاح فارسی را بیان کنید.

- رفرنس 8 تا 13 را اصلاح کنید.

معیار ریشه کنی چست؟ و از کجا متوجه عدم حضور باکتری می شوید؟ توضیح دهید.

- مطالعات داخلی هم اضافه شود.

- میزان استاندارد استفاده از داروها و عوارض آن بیان شود.

- اهداف فرعی از نظر نوشتاری نیاز به اصلاح دارد.

- جلوی اهداف فرعی کلمه تعیین اضافه گردد.

- روش اجرا کوتاه بیان شده.کاملتر شود.

- توضیح واضح تر و بیشتری از دیتابانک دکتر شکری بیان کنید.

- در کنار ریشه کن کردن باکتری درمانها و کارهای دیگری که انجام می شود را توضیح دهید.

- نوع مطالعه، معیار ورود و خروج بیماران بیان شود.

- حجم نمونه را مشخص کند.

- روش آماری، نوع تست های آماری و نرم افزار مورد استفاده بیان شود.

- متغیر مستقل ریشه کنی hp است اصلاح شود.

- موارد بیان شده به عنوان متغیر مستقل به عنوان متغیر زمینه ای بیان شود.

- ملاحضات اخلاقی و مشکلات اجرایی کار بیان شود.

- رفرنس ها در متن به ترتیب استفاده شده بیان شود.

- پروپوزال بسیار ناقص است کاملتر و با توضیحات بیشتر بیان گردد.

2- طرح شماره 5573

 

پروپوزال تحت عنوان "بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراقبتی درمانی بیمارستان های آموزشی شهرستان بابل نسبت به بهداشت دست در سال 1397" با کد " 5573" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- کلمه بررسی از عنوان حذف شود.

- عنوان انگلیسی اصلاح شود.

- عناوین فارسی و انگلیسی با هم تطابق ندارد اصلاح شود.

- مکان اجرا بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

- اسم دانشجو به عنوان مجری اول بیان شود.

- مسئله تحقیق طولانی است اصلاح شود.

- با توجه به چه آماری مشخص گردید 50 درصد عفونتهای بیمارستانی از دست است؟ با ذکر رفرنس توضیح دهید.

- روایی و پایایی پرسشنامه را با رفرنس توضیح دهید.

- هدف از انجام کار چیست؟

- بهتر است طرح بصورت مشاهده ای انجام شود.

- بهتر است کار در بخش جراحی انجام شود نه در بخشهای عفونی و غیره

- هدف کلی و هدف اصلی متناسب با عنوان بیان شود.

- HAIS با HAICتفاوت دارد؟ اگر اشکال نگارشی است اصلاح شود.

- ارقام بیان شده به عنوان رفرنس و درصد ها جابه جا شده اصلاح شود.

- در هدف اصلی بازه زمانی بیان شود.

- پرانتز خالی جلوی نمونه گیری کوکران برای چیست؟ بررسی و اصلاح شود.

- در سوال شماره چهار اضافه شود که ایا بین عملکرد و نگرش کارکنان در مورد بهداشت دست ارتباط وجود دارد؟

- در روش کار سطح کیفی را چگونه می سنجید؟ هر چیزی به عنوان هدف بیان شد باید در روش کار بیان شود. اصلاح گردد.

 

3- طرح 5548

 

 پروپوزال تحت عنوان "مقاسیه اثر پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر تغییرات همودینامیک ، در اداره راه هوایی با لوله داخل تراشه(ETT) و راه هوایی ماسک حنجره ای(LMA)" با کد " 5548" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- سازمان اجرا کننده طره باید کمیته تحقیقات دانشجویی باشد.

- در قسمت مسئله تحقیق رفرنس از شماره 2 شروع شده اصلاح شود.

- پیشنهاد میشود دو دارویETT و LMA در دو طرح مختلف بررسی شود.

- معیار و رود و خروج بیان نشده است اصلاح شود.

- بحث رضایت آگاهانه باید ضمیمه گردد  و بصورت جداگانه به بیمار با زبان وی با او صحبت شود.

- روش رگوم اگولیشن را چگونه انجام می دهید توضیح بیشتری دهید و دلیل کارتان را توضیح دهید.

- در جامعه تحقیق 002 بیان شده که باید به 200 تغییر یابد.

- هدف از انجام کار را در مقدمه توضیح دهید.

- در بررسی متون اصطلاحات انگلیسی  به فارسی تبدیل شود. تعداد نمونه ها و عنوان کشورها بیان شود.

- در قسمت اهداف شماره 2 تا 5 اهداف فرعی محسوب می شوند نه کاربردی اصلاح شود.یک هدف کاربردی عنوان کنید.

- چگونه بلایندینگ انجام می دهید؟ روش آن را کاملا توضیح دهید.

- روش نمونه گیری تصادفی است نه عیر تصادفی اصلاح شود.

- معیار خروج و حجم نمونه را بیان کنید.

- ملاحضات اخلاقی و مشکلات اجرایی کار بیان شود.

- روش جمع آوری نمونه ها اصلاح شود.

- پارامترها و ناپارامتری طرح اصلاح و به صورت درست بیان شود.

 

 

4- طرح 5588

 پروپوزال "تحت عنوان " اندازه گیری سطح پروتئین توتال،اگزوزوم،لاکتات،گلوکزوال گلوتامین درشرایط فقر سرم در مایع رویی کشت سلولهای تک هسته ای خون محیطی" با کد " 5588" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- برای هر کدام از تجربیات ذکر شده در مسئله تحقیق رفرنس داده شود.

- در مسئله تحقیقPBM اشتباه است PBMCصحیح است اصلاح شود.

- در پروپوزال ذکر گردد که هزینه ها از آزمایشگاه رازی تامین می گردد.

- حجم نمونه مشخص نیست. اصلاح گردد.

- بررسی متون شماره چهار کاملا شبیه نتیجه است تا بررسی متون. اصلاح شود.

- بررسی متون شماره یک رفرنس ندارد.

- منظور از خونگیری افراد  به صورت تصادفی چیست؟

- بهتر است بجای نمونه گیری تصادفی از نمونه گیری آسان استفاده شود.

- منظور از سالم بودن چیست؟ موارد مد نظر در مورد سالم بودن را ذکر کنید.

- افعال در روش کار باید آینده باشد چون هنوز کار انجام نشده.

- با توجه به اینکه تخلیص اگزوزوم به روش التراسانتریفیوژ انجام می گیرد، اثبات اگزوزوم های تخلیص شده باید هم بوسیله میکروسکوپ الکترونی و هم به کمک مارکرهای اختصاصی اگزوزوم به روش فلوسایتومتری انجام شود.

- در هدف اصلی، رفتار سلولها را چگونه ارزیابی می کنید؟

- هزینه طرح مناسب با کار نیست.باید توضیح داده شود که هزینه ها از کجا تامین می شود.

 

 

8- طرح 724132068

پروپوزال "تحت عنوان "   بیومارکر های ایمونولوژیکی تحمل زا در دریافت کنندگان پیوند کلیه: مقاله مروری به روز شده" با کد " 724132068"  " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. طرح با نظر داوران تایید و به شورای پژوهشی ارسال گردد.