فهرست

97/12/08

بیست و یکمین جلسه درون گروهی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 08/12/1397 راس ساعت 12:30 در کمیته تحقیقات دانشجویی و با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

20- طرح با کد 724132247

پروپوزال تحت عنوان " اثرگرافن کوانتوم دات بر اختلالات رفتاری و بیان فاکتورهای التهابی در مدل اوتیسم القا شده با والپروئیک اسید  " با کد "724132247" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- آیا سلکوکسیب به عنوان درمان استاندارد اوتیسم استفاده می شود؟ لطفا توضیح دهید.

- آقای قاسمی چه نقشی در این طرح دارند و آیا محل خدمتشان در دانشگاه بابل است؟

- سنتز کوانتوم دات انجام نشده.

- بررسی متون را با توجه به اصول بررسی متون نگارش و اصلاح کنید.

- هدف فرعی شماره 4 را اصلاح کنید.

- چگونه تشخیص می دهید نوزادان اوتیسمی شده اند؟ با چه رفرنسی؟ لطفا با ذکر منبه و دلیل توضیح دهید.

- در هدف کاربردی اختلالات رفتاری اضافه گردد.

- فرضیه و سوال یکی است یی از آنها را حذف کنید.

- کلمه فرزندان موش را اصلاح و از کلمه مناسبتری استفاده کنید.

- رفرنس گزار یداخل متن را اصلاح کنید.

- دور سلکوکسیب مشخص نیست و شرکت سازنده اش چه کسی است لطفا ذکر شود.

- چرا سلکوکسیب کوانتوم فقط در یک دوز و بالاترین دوز یعنی 20 انتخاب شده توضیح دهید. چرا اثر همافزایی را با دوز 20 می سنجید در حالی که دوز 5 و 10 هم برای درمان وجود دارد.

- در هزینه ها اسمی از سلکوکسیب بیان نشده از کجا تهیه می شود؟ از چه نوع سلکوکسیبی استفاده می شود؟

- در سایر هزینه ها از تعیین سایز بیان شده که در روش کار درباره ساختن GQD بیان نشده. این هزینه های برای چیست؟

 

2- طرح با کد 724132145

پروپوزال تحت عنوان " بررسی اثرات محافظتی پونه کوهی بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی  " با کد "724132145" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت.  با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- کلمه بررسی در عنوان حذف شود.

- سازمان متبوع کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل است. اصلاح شود.

- اسم دانشجو به عنوان اسم اول باشد.

- در مقدمه رفرنس گذاری درست استفاده شود. در پاراگراف وسط رفرنس اضافه شود.

- در انتهای مقدمه هدف از انجام کار را بیان کنید.

- بررسی متون را با توجه به سبک درست آن بیان کنید و اصلاح شود.

- نژاد و وزن موشها را بیان کنید. نر و ماده بودن آنها را مشخص کنید.

- هفت گروه شش تایی در فاز ها دارید که به صورت پنج گروه شش تایی بیان شد.اصلاح کنید.

- منظور از گروه کنترل در این طرح چیست؟

- اندازه گیری در روش اجرا با چه کیتی انجام می شود؟

- Tgfb را چرا اندازه گیری نمی کنید؟ علت را بیان کنید.

- ورژن graffat را بیان کنید.

- جمله آخر تحلیل آمار را اصلاح کنید.

 

4- طرح با کد 724132281

پروپوزال تحت عنوان " بررسی اثرات تخم گیاه یونجه بر پارامترهای اسپرم و بافت بیضه در رت  " با کد 724132281" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- در عنوان کلمه بررسی حذف شود.

- Adult Rat اشتباه است به of Rat تغییر یابد.

- در عنوان فارسی موش صحرایی به جای رت بیان شود.

- سازمان متبوع کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل است. اصلاح شود.

- عنوان انگلیسی اصلاح شود.

- مشخصات مجریان را بطور کامل بیان کنید.

- رفرنس نویس ها در متن اصلاح شود.

- در مقدمه جمله اول حذف شود.

- جمله دوم مقدمه با چکیده اول متن تناقص دارد. اصلاح شود.

- هدف و فرضیه زیاد است اصلاح شود.

- سوال ها عین فرضیه است حذف شود.

- در جمله اول روش کار منظور از رت آزمایشگاهی چیست؟ توضیح دهید.

- هدف اصلی عین عنوان است اصلاح کنید.

- هدف هایی که به عنوان هدف اصلی قرار دادید را به عنوان هدف فرعی بیان کنید.

- هدف کاربردی را اصلاح کنید و.به صورت جمله خبری بیان کنید.

- متغیر مستقل بیان نشده. به نظر می رسد تخم یونجه به عنوان نتغیر مستقل است. اصلاح کنید.

- شاخص های مهم در سنجش اسپرم را حذف کنید.

- همورمونهایی که بررسی کردید را با چه کیتی سنجش کردید؟

- در مواد و روش ها کیت ها و نوع آنها و کمپانی را بیان کنید.

- آنالیز را باچه روشی انجام دادید؟

- روش اجرا را اصلاح و کوتاهتر کنید.

- روش آماری و نرم افزار را بیان کنید.

- نوع میکروسکوپ استفاده شده را در ابزار ها بیان کنید.

- اشکالات املایی را اصلاح کنید.

- ملاحضات اخلاقی کمسیون اروپا را با رفرنس بیان کنید و یا د رغیر این صورت جمله بندی را اصلاح کنید.

- هزینه ها را اصلاح کنید.

 

4- طرح با کد 724132321

پروپوزال تحت عنوان " مواجهه با پلی کلرو بی فنیل ها و ریسک ابتلا به اندومتریوز: پروتکل مطالعه مرور سیستماتیک  " با کد "724132321" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- پروتکل مطالعه مرور سیستماتیک در عنوان ، پروتکل را حذف کنید و متاآنالیز را اضافه کنید.

- یک مطالعه متاآنالیز بدون سیستماتیک اشتباه است در متن اصلاح کنید.

- سازمان متبوع کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل است. اصلاح شود.

- طبق رفرنس ها این فاکتورها بطور کامل بررسی شد. از سال 2015 تا 2018 چند مطالع چاپ شده در این مورد وجود دراد که میخواهید بروزرسانی کنید؟

- تا ژوئن 2018 بررسی خواهد شد را اصلاح کنید. 2018 تمام شده است.آیا کار انجام شده است؟یا اگر پروپوزال است باید تا 2019 سرچ را کامل کنید.

 

- طرح با کد 724132277

پروپوزال تحت عنوان " کمبود آنزیم گلوکز-۶-فسفات دهیدروژناز در نوزادان ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز " با کد "724132277" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- شیوع کمبود آنزیم گلوکز را در عنوان اضافه کنید.

- عوامل ژنتیکی مرتبط که بررسی می کنید چیستند؟ گزارش شود.

- سازمان متبوع کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل است. اصلاح شود.

- ساپ گروه ها را مشخص کنید.

- کمبود اولویت های دیگر علامت سوال گذاشته، اصلاح شود.

- سرچ تا چه تاریخی ادامه خواهد یافت بیان شود.

- محدودیت زبانی یا فارسی است یا  انگلیسی.

- مشخصات مجریان طرح را کامل بیان کنید.

- هدف اصلی عین عنوان است اصلاح شود.

- در هدف ها چیزی از ژنتیک گفته نشد.

- ساپ گروه را برای چه گروه هایی می خواهید استفاده کنید عنوان کنید.

- سن نوزادان و کرایترایال را بیان کنید.