فهرست

98/02/15

بیست و پنجمین جلسه درون گروهی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 1398/02/15 راس ساعت 12:30 در کمیته تحقیقات دانشجویی و با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

10- طرح با کد 724132162

پروپوزال تحت عنوان " اثرات بتولینیک اسید بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی" با کد "724132162" جناب آقای دکتر محمد حسین اصغری در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. با نظر داوران محترم طرح تایید شده و به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال شد.

11- طرح با کد 724132145

پروپوزال تحت عنوان " اثرات پونه کوهی بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی" با کد " 724132145" جناب آقای دکتر محمد حسین اصغری در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. با نظر داوران محترم طرح تایید شده و به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال شد.

12- طرح با کد 724132194

پروپوزال تحت عنوان "بررسی آینده نگر ارتباط علایم افسردگی اضطراب،خودکارآمدی،روابط بین فردی با ادراک بیماران از شدت درد پس از جراحی سزارین" با کد " 724132194"  سرکار خانم دکتر محبوبه فرامرزی در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت.  با نظر داوران محترم طرح تایید شده و به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال شد.

13- طرح با کد 724132281

پروپوزال تحت عنوان " اثرات تخم گیاه یونجه بر پارامترهای اسپرم و بافت بیضه موش صحرایی" با کد " 724132281"  سرکار خانم دکتر نرگس معینی در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت.  با نظر داوران محترم طرح تایید شده و به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال شد.

 

14- طرح  با کد 724132374

پروپوزال تحت عنوان " بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در رابطه با مصرف آنتی بیوتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی در جمعیت عمومی شهرستان بابل، شمال ایران" با کد " 724132374" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- کلمه بررسی در عنوان حذف گردد.

- عنوان انگلیسی را اصلاح کنید.

- سازمان متبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی باشد لطفا اصلاح شود.

- حضور یک همکار میکروب شناسی الزامی است( به دلیل اینکه در قسمت ابزار نام همکار میکروب شناس آورده شده است.)

- در قسمت ابزار ها، پاراگراف اولف کلمه محقق حذف گردد و یا یک رفرنس مربوط به آن اضافه شود.

- سال اجرای طرح با سال ذکر شده در عنوان متفاوت است اصلاح شود.

- در قسمت بررسی متون اعداد بیان شده از نظر نگارشی اصلاح شود.

- در بررسی متون نگارش درصد ها بازنگری شود.

- بررسی متون بسیار زیاد بیاد شده خلاصه تر شود.

- موارد اشاره شده به آگهی و نگرش نسبت به مقاومت کم است بهتر است تعداد مقالات در بررسی متون را افزایش دهید.

- هدف اصلی همان عنوان طرح است اصلاح شود.

- اهداف فرعی خلاصه تر نوشته شود.

- فرضیه و سوالات یکی است بهتر است اصلاح شود یا یکی از آنها را بیان کنید.

- جدول متغیرها اصلاح شود.

15- طرح  با کد 724132134

پروپوزال تحت عنوان " بررسی آگاهی  کادر درمانی بیمارستان های بابل نسبت به بیماری هپاتیت ب" با کد " 724132134" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- کلمه بررسی در عنوان حذف گردد.

- سازمان متبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی باشد لطفا اصلاح شود.

- اسم دانشجو در ابتدای طرح قرار گیرد.

- مشخصات هیأت علمی کامل بیان گردد.

- در روش اجرا  پرسشنامه را با بیان رفرنس توضیح دهید.

- پیشنهاد می شود سوالات را نمره بندی کنید.( به هر سوال امتیاز دهید)

- بررسی متون از نظر نگارشی اصلاح شود.

- در بررسی متون از مقالات مرتبط تر استفاده شود.

- بررسی متون را خلاصه تر بیان کنید.

- هدف کاربردی اصلاح شود.

- ورژن SPSS را بیان کنید.