فهرست

اهداف و عملكردها

١.ايجاد بستر مناسب براي شکوفایی، رشد و اعتلاي علمي و پژوهشي دانشجويان و تربيت پژوهشگران و مديران آينده كشور

٢.نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

٣.توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طريق شيوه هاي مختلف آموزش نظری و عملی

٤.ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشگاه

٥.ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان

٦.بهبود رابطه علمي پژوهشی اساتید و دانشجویان