فهرست

کمیته بابل

آدرس: بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

تلفن: 01132190971

فکس: 01132190971

رایانامه: src.mubabol@gmail.com