فهرست

پژوهش گر برتر

در هفته ی پژوهش به مناسب مراسمی که از طرف معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه برگزار خواهد شد از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر به عمل می آید.

در هفته ی پژوهش به مناسب مراسمی که از طرف معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه برگزار خواهد شد از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر به عمل می آید.
لذا از دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل که واجد شرایط می باشند خواهشمند است که رزومه پژوهشی خود را بعد از مطالعه آیین نامه مربوطه از بیستم آبان 1393 تا بیستم آبان 1394  فرم مورد نظر را پر نموده و به آدرس ایمیل bartar.pazhoo@yahoo.com
ارسال نمایید
تاریخ ارسال رزومه پژوهشی تا اول آدر ماه 1394 خواهد بود و این تاریخ تمدید نخواهد شد.