فهرست

پیام تبریک جناب آقای دکتر مسعود امانلو دبیر محترم کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

جناب آقای دکتر مسعود امانلو، دبیر محترم کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در نامه ای خطاب به معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه موفقیت سرکار خانم فاطمه حبیب نیا، دانشجوی محترم رشته پزشکی را در ارائه مقاله در شانزدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور، تبریک گفتند.

جناب آقای دکتر مسعود امانلو، دبیر محترم کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در نامه ای خطاب به معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه موفقیت سرکار خانم فاطمه حبیب نیا، دانشجوی محترم رشته پزشکی را در ارائه مقاله در شانزدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور، تبریک گفتند.