فهرست

فراخوان عضویت در هسته تالیف و ترجمه

جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید.

بدینوسیله به اطلاع می رساند هسته تالیف و ترجمه کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور ترجمه و چاپ کتاب زیر نظر اساتید محترم دانشگاه، از میان دانشجویان علاقه مند و توانمند عضویت فعال می پذیرد. جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید.