فهرست

فراخوان عضویت

بدین وسیله به اطلاع می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی جهت عضویت در این کمیته از تمامی دانشجویان دانشگاه دعوت به عمل می آورد. دانشجویان علاقه مند می توانند با به همراه داشتن یک قطعه عکس به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.

بدین وسیله به اطلاع می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی جهت عضویت در این کمیته از تمامی دانشجویان دانشگاه دعوت به عمل می آورد. دانشجویان علاقه مند می توانند با به همراه داشتن یک قطعه عکس به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.