فهرست

آغاز ثبت نام در فیلد های پژوهشی

از دانشجویان علاقه مند جهت تشکیل فیلد های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با موضوعات قلب- سلول های بنیادی -اعصاب و طب سنتی ثبت نام به عمل می آید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید. آخرین مهلت ثبت نام:30/8/93

از دانشجویان علاقه مند جهت تشکیل فیلد های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی با موضوعات قلب- سلول های بنیادی -اعصاب و طب سنتی ثبت نام به عمل می آید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید. آخرین مهلت ثبت نام:30/8/93