فهرست

برگزاری کارگاه پژوهش در پزشکی

بدینوسیله به دانشجویان پزشکی علاقه مند به شرکت در کارگاه های پژوهشی می رساند کارگاه "پژوهش در پزشکی" ساعت 15 الی 17 روز سه شنبه مورخ 29/7/93 در کلاس شماره 1 پزشکی برگزار می گردد.

بدینوسیله به دانشجویان پزشکی علاقه مند به شرکت در کارگاه های پژوهشی می رساند کارگاه "پژوهش در پزشکی" ساعت 15 الی 17 روز سه شنبه مورخ 29/7/93 در کلاس شماره 1 پزشکی برگزار می گردد.