فهرست

برگزاری کارگاه های مدرسه تابستانی در نیمه اول شهریور ماه

بدینوسیله به اطلاع تمامی دانشجویان علاقه مند به پژوهش می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد مجموعه کارگاه های مدرسه تابستانی را در نیمه اول شهریور ماه سال جاری برگزار نماید. علاقه مندان به شرکت،تا پایان تیرماه فرصت خواهند داشت جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.

بدینوسیله به اطلاع تمامی دانشجویان علاقه مند به پژوهش می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد مجموعه کارگاه های مدرسه تابستانی را در نیمه اول شهریور ماه سال جاری برگزار نماید. علاقه مندان به شرکت،تا پایان تیرماه فرصت خواهند داشت جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.