فهرست

چهاردهمین جلسه فیلد پژوهشی قلب

فیلد پژوهشی قلب در نظر دارد سری جدید جلسات با عنوان "معرفی جراحی های شایع قلب" با موضوع CABG و ترمیم دریچه را از روز شنبه مورخ 2 آذر ماه از ساعت 15 در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار نماید. بدین وسیله از دانشجویان علاقه مند دعوت می شود تا در این جلسات شرکت کنند.

فیلد پژوهشی قلب در نظر دارد سری جدید جلسات با عنوان "معرفی جراحی های شایع قلب" با موضوع CABG و ترمیم دریچه را از روز شنبه مورخ 2 آذر ماه از ساعت 15 در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار نماید. بدین وسیله از دانشجویان علاقه مند دعوت می شود تا در این جلسات شرکت کنند. همچنین مباحث مطرح شده در جلسات قبلی از طریق مراجعه به سایت کمیته تحقیقات، واحد پژوهشی، فایل های پژوهشی قابل دریافت است.