فهرست

برگزاری جلسه ارائه مقالات قبل از کنگره سالیانه

کمیته تحقیقات دانشجویی قصد دارد در جهت افزایش کیفیت ارائه مقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در چهاردهمین کنگره سالیانه پزوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور، یک پنل ارائه مقاله در روز شنبه 3 آبان ماه از ساعت 15 در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار نماید. بدین وسیله از تمامی دانشجویانی که دارای مقاله پذیرفته شده در کنگره سالیانه چهاردهم هستند دعوت می شود تا در این پنل مقالات خود را ارائه دهند.

کمیته تحقیقات دانشجویی قصد دارد در جهت افزایش کیفیت ارائه مقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در چهاردهمین کنگره سالیانه پزوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور، یک پنل ارائه مقاله در روز شنبه 3 آبان ماه از ساعت 15 در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار نماید. بدین وسیله از تمامی دانشجویانی که دارای مقاله پذیرفته شده در کنگره سالیانه چهاردهم هستند دعوت می شود تا در این پنل مقالات خود را ارائه دهند.