فهرست

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل مقارن با هفته پژوهش در ...

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل مقارن با هفته پژوهش در تاریخ 26 آذر ماه برگزار می شود. جهت ارسال خلاصه مقاله و کسب اطلاعات بیش تر به سایت همایش مراجعه نمایید.