فهرست

کارگاه آموزش Word & Power point

واحد آموزش هسته پرستاری، مامایی و پیراپزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد برای علاقمندان کارگاه آموزش Word & Power point برگزار نماید. علاقمندان جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند. دانشجویان جدیدالورود در اولویت می باشند. زمان: سه شنبه 17/2/92 ساعت 15

واحد آموزش هسته پرستاری، مامایی و پیراپزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد برای علاقمندان کارگاه آموزش Word & Power point برگزار نماید. علاقمندان جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند. دانشجویان جدیدالورود در اولویت می باشند. زمان: سه شنبه 17/2/92 ساعت 15