فهرست

فراخوان

دانشجویان علاقمند جهت انتخاب مسئولین هسته های پزشکی ، دندانپزشکی و پیرا پزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی CV خود را حداکثر تا تاریخ 30/11/91 ارائه نمایند.

دانشجویان علاقمند به پژوهش و فعالیت در ارگانهای دانشجویی دانشگاه می توانند جهت انتخاب مسئولین هسته های پزشکی ، دندانپزشکی و پیرا پزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی شناسه ی پژوهشی و اجرایی خود را به کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه نمایند.زمان نام نویسی حداکثر تا تاریخ 24/10/91 ( از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15 در کمیته تحقیقات دانشجویی).