بارگزاری
فهرست
امیرحسین حسن پور

امیرحسین حسن پور دبیر کمیته تحقیقات

علی توکلی

علی توکلی دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

کیمیا میردار

کیمیا میردار معاون آموزشی کمیته تحقیقات

هدیه بابایی

هدیه بابایی معاون کمیته تحقیقات

صدف صدیق

صدف صدیق دبیر کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی

فاطمه شربتی

فاطمه شربتی دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

یاسمن مهدی زاده

یاسمن مهدی زاده معاون پژوهشی کمیته تحقیقات

مهسا فولادی

مهسا فولادی معاون کمیته تحقیقات دندانپزشکی

زهرا ملک زاده

زهرا ملک زاده معاون کمیته تحقیقات پیراپزشکی

الهه علی برشی

الهه علی برشی دبیر کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی

پرنیا طراح

پرنیا طراح معاون کمیته تحقیقات پیرا پزشکی

مظاهر ادبی

مظاهر ادبی معاون انفورماتیک کمیته تحقیقات

محمد معین ولایتی مهر

محمد معین ولایتی مهر دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی

حمید عسکری

حمید عسکری معاون تبلیغات کمیته تحقیقات

سید محمد موسی زاده موسوی

سید محمد موسی زاده موسوی عضو شورای مرکزی

معصومه یحیی زاده جلودار

معصومه یحیی زاده جلودار عضو شورای مرکزی

سیده فاطمه میریان خشکرودی

سیده فاطمه میریان خشکرودی عضو شورای مرکزی

محمد امین قزل

محمد امین قزل عضو شورای مرکزی

مهدی شاکری

مهدی شاکری عضو شورای مرکزی

سید احسان حسینی

سید احسان حسینی عضئ شورای مرکزی