فهرست

پژوهشگر برتر دوره دوم سال 1400

کسب عنوان پژوهشگر برتر بند "ک" توسط دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی بابل

به استناد دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر، موضوع بند "ک" ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان و با توجه به تایید مستندات پرونده توسط معاونت تحقیقات وزارت بهداشت

جناب آقای محمد براری دانشجوی رشته پزشکی 

 به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری از دانشگاه علوم پزشکی بابل شناخته شده اند.
ضمن عرض تبریک، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون داریم.