فهرست

گزارشي از كارگاه هاي برگزار شده در آذرماه ٩٨

پس از برگزاري دوره ي كامل آموزش مقدمات پروپوزال نويسي در آبان ماه، سري دوم از كارگاه ها طي دو هفته در آذر ٩٨ برگزار گرديد كه با استقبال خوبي همراه بود.

همچنين برگزاري كارگاه آموزش مقدماتي فتوشاپ نيز از برنامه هاي كميته در هفته ي پاياني آذرماه بود كه به دليل مشاركت خوب دانشجويان، در دو جلسه طي دو روز برگزار گرديد.

 

كميته تحقيقات دانشجويي بابل