فهرست

گزارش روز دوم مدرسه تابستانه 98

گزارش روز دوم هفتمين مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشكي بابل مورخ 98/6/12

روز دوم مدرسه تابستانه كارگاه هاي متنوعي را دربرداشت. بيان اهداف و فرضيات، انواع مطالعات، روش هاي جمع آوري اطلاعات و تعيين حجم نمونه و نيز مديريت و زمان بندي طرح، عناوين موضوعات مطرح شده و تدريس شده در روز دوم مي باشند. 

دكتر سپيداركيش، دكتر نقيبي، دكتر چهرازي و دكتر بيژني هركدام تدريس يكي از اين مباحث را برعهده گرفته و نكات مهم در رابطه با اين موضوعات را در اختيار دانشجويان شركت كننده قرار دادند.

طبق روال روز گذشته، در بخش كارعملي، گروه ها تلاش كردند به كمك اساتيد، با استفاده از نكات و اطلاعات بدست آمده در اين روز، به نگارش بخش هايي ديگر از پروپوزال خود بپردازند.

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک کنید.

 

کمیته تحقیقات دانشجویی بابل