فهرست

با حضور جناب آقایان دکتر اصغری و دکتر سپیدار کیش ، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

و همچنین حضور جناب آقای "دکتر رجب نیا" ،معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل، در جمع دانشجویان