فهرست

صورتجلسه آبان 95


جلسه ی شورای مرکزی آبان 1395


جلسه­ی شورای مرکزی ساعت 13 مورخ 1395/08/13 با حضور جناب آقای دکتر منوچهر اشرف­پور سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی, جناب آقای محسن خلیلی دبیر محترم کمیته و حداکثر اعضای شورای مرکزی در محل کمیته مرکزی برگزار شد.


عنوان جلسه: امور مربوط به برگزاری چهارمین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی بابل


مصوبات جلسه:


- تعیین دبیران کنگره و ابلاغ وظایف ایشان


* آقای امین واحدی به عنوان دبیر، آقای محمد زمانی به عنوان دبیر علمی و آقای محمد فرج پور به عنوان دبیر اجرایی کنگره انتخاب شدند.


- جابه جایی زمان کنگره از آذر به بهمن ماه جاری


- بررسی علل ضعف و قوت کنگره سال گذشته


- گزارش معاون آموزشی کمیته در خصوص برگزاری کارگاه ها برای دانشجویان جدید الورود


- گزارش معاون پژوهشی کمیته از تعداد طرح های پژوهشی مصوب و تعداد مقالات چاپ شده 6 ماهه اول سال