فهرست

صورتجلسه اردیبهشت 96

جلسه ی شورای مرکزی اردیبهشت 1396

جلسه ­ی شورای مرکزی ساعت 13 مورخ 1396/02/28 با حضور جناب آقای دکتر حامد تشکریان سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی, جناب آقای امین واحدی دبیر محترم کمیته و حداکثر اعضای شورای مرکزی در محل کمیته مرکزی برگزار شد.

عنوان جلسه: نشریه پژوهشنامه و کنگره ی سالیانه کشوری قزوین

مصوبات جلسه:

- پریسا صحرانورد به عنوان سردبیر جدید بولتن علمی خبری کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شد.

- ارائه راهکارهایی جهت افزایش کمیت و کیفیت مقالات ارسالی از دانشگاه علوم پزشکی بابل به قزوین

- برنامه ریزی استفاده بهینه از کنگره قزوین در جهت منافع کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بابل