فهرست

صورتجلسه فروردین 96

جلسه ی شورای مرکزی فروردین 1396

جلسه ­ی شورای مرکزی ساعت 13 مورخ 1396/01/26 با حضور جناب آقای دکتر حامد تشکریان سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی, جناب آقای محسن خلیلی دبیر محترم کمیته و حداکثر اعضای شورای مرکزی در محل کمیته مرکزی برگزار شد.

عنوان جلسه: انتخابات دبیر و معارفه شورای مرکزی جدید

انتخابات دبیر برگزار شد و جناب آقای امین واحدی با حداکثر آرا به مدت یک سال به سمت دبیری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب گردید.

اعضای شورای مرکزی:

مسئول پژوهشی: فروغ ابراهیم تبار

مسئول آموزشی: طاهره باباجانی

مسئول روابط عمومی و تبلیغات: ایمان حسن زاده تاجی

مسئول انفورماتیک: امیرحسین حسن پور

جانشین  سردبیر مجله نوین: محمد زمانی

مدیر اجرایی مجله نوین: محسن خلیلی

دبیران هسته ها:

پرستاری و مامایی بابل: زهرا احمدی

پزشکی: الهه رمضانی

توانبخشی: شیما سبحانی

دندانپزشکی و بین الملل: مرضیه علی محمدی

پرستاری رامسر: شرمینه شیرچی

پیراپزشکی: نوشین شهرستانی

تحصیلات تکمیلی: کوثر اسماعیل نژاد