فهرست

صورتجلسه شهریور 95

جلسه ی شورای مرکزی دی 1395

جلسه­ ی شورای مرکزی ساعت 13 مورخ 1395/10/02 با حضور جناب آقای دکتر منوچهر اشرف­پور سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی, جناب آقای محسن خلیلی دبیر محترم کمیته و حداکثر اعضای شورای مرکزی در محل کمیته مرکزی برگزار شد.

عنوان جلسه: جمع بندی امور مربوط به چهارمین همایش سالیانه کمیته

مصوبات جلسه:

- ارائه گزارش کار توسط دبیران کنگره به دبیر و سرپرست کمیته

- ارائه لیست داوران، مقالات پذیرش شده توسط تیم علمی

- .معارفه تیم علمی و اجرایی همایش

- برنامه ریزی نهایی مربوط به امور اجرایی و مقدار بودجه