فهرست

بنده 2 استعداد درخشان

 

بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع

 بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال و در راستاي اجراي  بند «ك»  آيين نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»  و به منظور عملكرد يكسان در كليه دانشگاهها/دانشكده هاي علوم پزشكي  و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي  وابسته به دستگاههاي اجرايي (شاهد ،بقيه ا...(عج) ،ارتش و علوم بهزيستي و توانبخشي) اين دستورالعمل تدوين شده است.  

شايسته است معاونت پژوهشي كليه دانشگاه هاي يادشده بر اساس شاخص‌هاي ذيل، امتياز فرد را محاسبه و در صورت احراز شرايط (اكتساب امتياز حدنصاب)، مراتب را به كميته كشوري تحقيقات دانشجويي مستقر در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام نمايند.

ماده 1- انتشار مقاله:

تعريف- منظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو( نام دانشجو جزو نويسندگان مقاله باشد ) در طول دوره تحصيل و در مجلات علمي پژوهشي داخلي مصوب كميسيون نشريات علوم پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا مجلات معتبر خارجي به شرح ذيل مي باشد :

- دانشجويان مقطع كارشناسي حداقل يك مقاله Original مرتبط با رشته تحصيلي  

- دانشجويان مقطع دكتراي حرفه‌اي ، كارشناسي ارشد و MPH حداقل 2 مقاله Original مرتبط با رشته تحصيلي كه حداقل يكي از آنها در مجلات نمايه شده و نمايه ‌نامه‌هاي ISI-Web of Science  ياMedline / Pubmed  منتشر شده باشد .

- دانشجويان PhD و فوق تخصصي باليني ، حداقل 3 مقاله Originalمرتبط با رشته تحصيلي كه در مجلات نمايه شده در نمايه ‌نامه‌هاي ISI-Web of Science  يا Medline / Pubmed انتشار يافته باشد .

تبصره 1 :لازم است دانشجويان مقاطع دكتراي حرفه اي به بالا حداقل در يك مقاله نويسنده اول یا مسئول باشند.

تبصره2  : از آنجا كه چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلي در بررسي پرونده دانشجويان پژوهشگر درنظر گرفته شده است در صورت عدم ارائه مقاله به شرح فوق بررسي پرونده ميسر نمي باشد.

نحوه امتيازدهي :

-  مقالات منتشر شده در مجلات ايندكس شده در نمايه ‌نامه هاي  Medline / Pubmed  يا

 ISI-Web of Science به ازاي هر مقاله (25) امتياز و چنانچه مجله داراي Impact factor باشد  امتياز مقاله با 2 برابر Impact factor  سال انتشار مقاله جمع مي شود .

- مقالات منتشر شده در نمايه نامه‌هايScopus, Chemical Abstract, Embase،  Biological Abstracts به ازاي هر مقاله (15) امتياز .

- ساير مقالات منتشر شده (10) امتياز .

تبصره1: نحوه امتياز دهي به ترتيب نويسندگان مقاله طبق جدول  نحوه توزیع امتیاز فعالیت های پژوهشی مشترک جهت ارتقای اعضای هیأت علمی  .

تعداد همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

ستون (1)

ستون (2)

نفر اول

هر یک از بقیه همکاران

1

100%

2

85%

45%

3

75%

40%

4

70%

35%

5

60%

30%

6<

50%

28% > (در مجموع 140%)

                            

تبصره 2: تنها يك مقاله داراي پذيرش چاپ از دفتر مجله )طي نامه رسمي و غير الكترونيك(  ياتحت چاپ (Article In Press) قابليت تخصيص امتياز دارد.

تبصره 3 : در صورتي كه مقاله حاصل از پايان نامه باشد امتياز حاصل از آن در 2/1 ضرب مي شود .

ماده 2- پايان نامه

تعريف- منظور از پايان‌نامه، رساله تحقيقاتي دفاع شده  دانشجو در آخرين مقطع تحصيلي مي باشد .

نحوه امتيازدهي :

- بادر نظر گرفتن نوع مطالعه و طراحي تحقيق ،  به شرح ذيل امتياز تعلق مي گيرد:

          - مطالعات توصيفي و کیفی :  تا (3 ) امتياز

          - مطالعات پايه شامل In-vitro و In-vivo : تا (6 ) امتياز

             - مطالعات تحليلي شامل كوهورت و موردي- شاهدي: تا (6) امتياز

          - كارآزمايي باليني:  تا (10) امتياز

تبصره : حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين ماده ، تا (10) امتياز ميباشد.

ماده 3- ارائه خلاصه مقالات دركنگره‌ها و سمينارها

تعريف- منظور ازكنگره يا سمينار مجمعي است كه جهت ارائه نتايج تحقيقاتي برگزار شده و  داراي فراخوان و كتابچه خلاصه مقالات است. نام دانشجو مي‌بايست جزو نويسندگان خلاصه مقاله باشد.

نحوه امتيازدهي :

- به ازاي هر مورد سخنراني در همايش هاي داخلي(1 ) و يا ارائه پوستر در همايش هاي داخلي (5/.)و خارجي : (1) امتياز

- به ازاي هر مورد سخنراني در همايش هاي خارجي : (3)  امتياز

- به ازاي هر مورد خلاصه مقاله ايندكس شده در ISI به صورت Abstract Meeting: (2) امتياز

- به ازاي هر مورد Proceeding نمايه شده در ISI : (3) امتياز

تبصره1: هر خلاصه مقاله تنها از يكي از موارد فوق مي تواند امتياز كسب نمايد.

تبصره2: در صورت كسب عنوان مقاله برتر در كنگره به ازاي هر مقاله در همايش داخلي ، (2) امتياز و در همايش خارجي (3 ) امتياز ، اضافه بر امتيازات فوق تعلق مي گيرد.

تبصره 3 : حداكثر (50% ) از خلاصه مقالات مي تواند مربوط به كنگره.هاي دانشجويي باشد .

تبصره 4 : حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين ماده ، (15) امتياز ميباشد

ماده 4- انتشاركتاب:

تعريف - منظور از انتشار كتاب، تاليف، ترجمه و گردآوری کتابي است كه نام دانشجو جزو نويسندگان آن بوده  و به تاييد معاونت پژوهشي يا آموزشي دانشگاه رسيده باشد.

نحوه امتياز دهي :

- امتياز ترجمه کتاب 5 امتیاز و امتیاز گردآوری و تالیف 10 امتیاز می باشد .

تبصره - حداكثر امتياز قابل اختصاص از اين ماده (15 ) امتياز است.

ماده 5- مجري يا همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي:

تعريف- منظور از همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي ، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همكاران اصلي يا مجري طرح (در پروپوزال) مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه ( يا ساير مراجع  داراي تفويض اختيار جهت تصويب طرح) بوده و مي بايست تأييديه پايان طرح را داشته باشد .

طرح چند مركزي داخلي : طرحي است كه با همكاري چند دانشگاه يا مركز تحقيقاتي داخل كشور انجام شده باشد.

طرح چند مركزي خارجي: طرحي است كه با همكاري علمي مراكز و دانشكاههاي خارج از كشور انجام شده باشد.

نحوه امتيازدهي :

- به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي به عنوان همكار : (3)  امتياز

- به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي به عنوان مجري (5) امتياز

- در صورتي كه طرح چند مركزي داخلي باشد امتياز پايه در ضريب(2/1) ضرب مي شود.

-  در صورتي كه طرح چند مركزي خارجي باشد امتياز پايه در ضريب (5/1) ضرب مي شود.

- چنانچه طرح مصوب كميته تحقيقات دانشجويي باشد امتيازپايه در ضريب(5/1 ) ضرب مي‌شود.

تبصره :حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين ماده (15 ) امتياز مي‌باشد.

ماده 6- فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي

تعريف- فعالان در كميته تحقيقات دانشجويي، شامل دانشجوياني هستند كه علاوه بر عضويت در كميته در يكي از محورهاي زير بر اساس مستندات موجود و طبق گواهي كتبي سرپرست كميته فعاليت نموده باشند :

- عضويت در شوراي مركزي كميته

-  دبيري كميته

- همكاري در برگزاري همايش‌ها ، كنگره ها و ژورنال كلاپ ها

- تدريس در كارگاه‌هاي آموزشي

نحوه امتيازدهي :

- دبير به ازاي هر سال فعاليت از (6-2 ) امتياز با نظر سرپرست كميته و بر اساس تيپ دانشگاهي             و تعداد اعضاي فعال كميته

- عضويت در شوراي مركزي ، همكاري اجرايي در برگزاري همايش ها و كنگره ها به ازاي هر (50) ساعت (1) امتياز

- عضويت در شوراي پژوهشي و همكاري علمي در برگزاري ژورنال كلابهاي دانشجويي ، همايش‌ها و كنگره ها به ازاي هر (25) ساعت (1) امتياز

- تدريس در كارگاه‌هاي برگزار شده توسط كميته تحقيقات دانشجويي ( با ارائه برنامه كارگاه و گواهي كتبي كميته )، به ازاي هر (10) ساعت تدريس در كارگاه (1)  امتياز

تبصره 1: همكاري علمي در كنگره ها و همايش ها شامل ارائه خلاصه مقالات نمي‌باشد.

تبصره 2: حداكثر امتيازي كه از اين ماده قابل كسب است، (25) امتياز است.

تبصره 3: تمامي موارد فوق مي بايست به تأييد معاون پژوهشي دانشگاه برسد .

ماده 7- نوآوري ، اختراع ، اكتشاف

تعريف- منظور مواردي است كه داراي گواهي نامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي بوده و يا در مراجع معتبر خارج از كشور ثبت شده باشد و همچنين به تأ ييد كميته ابداعات و اختراعات دانشگاه رسيده و توسط آن كميته بر اساس قانون ارتقاء اعضاي هيأت علمي ، امتياز دهي شده باشد .

نحوه امتياز دهي:

حداكثر تا( 20 )امتياز از اين ماده قابل اكتساب است .

ماده 8- حد نصاب امتيازات

 حداقل امتياز لازم كسب شده از مواد 7گانه فوق، جهت معرفي به عنوان دانشجوي پژوهشگر ، در مقطع ليسانس (55) امتياز (بدون درنظر گرفتن امتياز حاصل از پايان نامه)، در مقطع دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشد (95) امتياز و در دانشجويان مقاطع بالاتر (115 ) امتياز  مي باشد.

تبصره 1: دانشجويان دانشگاه‌هاي تيپ 2 و دانشگاه هاي ارتش و شاهد با احراز 90% و تيپ 3 با احراز 80% از امتياز حدنصاب مقطع تحصيلي مربوطه ، با رعايت حداقل هاي ذكر شده در موارد مختلف ،  به عنوان دانشجوي پژوهشگر درنظر گرفته مي‌شوند.

تبصره 2: حدنصاب امتیاز کسب شده بر حسب معدل بدین صورت محاسبه می گردد:

  • در مقطع کارشناسی در صورت معدل کمتر از 16، به ازای هر نیم نمره،25 امتیاز می بایست به سقف حدنصاب اضافه گردد.
  • در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای در صورت معدل کمتر از 15 ، به ازای هر نیم نمره، 35 امتیاز می بایست به سقف حدنصاب اضافه گردد.
  • تبصره 3 : امتیازات کسب شده از این آیین نامه می بایست حداقل از 4 ماده متفاوت باشد.

    اين دستورالعمل در 8 ماده و 17 تبصره در تاريخ 19/7/1391  در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تصويب گرديد .