فهرست

ایین نامه استعداد درخشان

 

آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

مقدمه

    در اجراي بند 1ماده 2 آئين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي و به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان  و شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنان با محوريت ارزش هاي والاي اسلامي ،انساني وملي اين آيين نامه تصويب گرديد.

ماده 1- به منظور رعايت اختصار واژه هاي زير در اين آيين نامه به كار مي رود.

وزارت : منظور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است.

شورا : منظور شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي باشد.

دانشگاه : منظور هر يك از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي كشور است كه طبق مقررات وزارت عمل مي كنند.

دانشجو: منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل دردانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت و
دانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) ميباشد.

ماده 2- دانشجويان موضوع اين آيين نامه عبارتند از :

    الف - برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز 500 (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

    ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

    ج- رتبه هاي اول انفرادي كشوري المپيادعلمي دانشجويان علوم پزشكي كشوربا معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

    د - دارندگان مدال طلا از المپيادهاي بين المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تائيد وزارت

    هـ - برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي و جشنواره هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) و ساير جشنواره هاي مورد تاييد وزارت با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه

    و- مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

    ز- دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي نهاد ذيربط

    ح- 5/2 % پذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي(حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)

   ط- رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد وPh.D  به شرح زير :

- در آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد: تا  20 نفر  پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا 50 نفر پذيرفته شده در هر رشته  دو نفراول كشوري و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري.

- در آزمون هاي ورودي  Ph.D : در صورت شركت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر رشته تا 10نفر پذيرفته شده در هر رشته نفراول ،20 -11نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفراول و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از 20 نفر باشد در مجموع سه نفراول .

   ي- 1% دانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيلي(حداقل يك دانشجو)به شرط كسب حداقل معدل 5/18براي دوره كارداني ، حداقل معدل 18 براي دوره كارشناسي و براي مقاطع بالاتركسب معدل  17يا بيشتر در آن سال تحصيلي .

   ك- دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه  وبر اساس دستور العملي كه از سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابلاغ مي شود.

ماده 3- دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده 2 (به غير از بند ي )در مقاطع كارداني و كارشناسي بايد در كل دوره معدل بيشتر از  17 و در مقاطع كارشناسي ارشد وبالاتردر كل دوره  معدل  بيشتر از16 كسب نمايند .

تبصره1: دانشجويان واجد شرايط هر يك از بندهاي ماده 2 در مقاطع كارداني و كارشناسي كه دو ترم متوالي يا متناوب  معدل كمتر از 16 و در مقاطع كارشناسي ارشد وبالاتركه بيش از دو ترم متوالي يا متناوب معدل  كمتر از15 كسب نمايند مشمول آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

تبصره2: شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده باشد.

ماده 4- دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت  قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات
آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخلاقي) باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

ماده 5- دانشجويان داراي  استعداد درخشان هر مقطع تحصيلي اعم ازشاغل به تحصيل و يا فارغ التحصيل  مجازند فقط يك نوبت قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزمون ورودي مقطع بالاتر شركت نمايند.

ماده 6- حداكثر10 درصد از ظرفيت پذيرش مازاد در هر رشته به دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره روزانه مقاطع مختلف تخصيص داده مي شود.جهت استفاده از اين سهميه شركت در آزمون و كسب حداقل  90 درصد نمره اي كه  آخرين نفر گزينش آزاد رشته/محل مربوطه به دست آورده است لازم مي باشد .

تبصره1: جايابي و پذيرش دانشگاهي دانشجوياني كه حد نصاب لازم را كسب نموده اند توسط دبيرخانه هاي تخصصي مربوطه صورت مي گيرد.

تبصره2 : براي استفاده از سهميه مازادكسب حداقل امتياز از حيطه هاي آموزشي ، پژوهشي ،فردي و اجتماعي لازم است كه بالاترين امتياز كسب شده ملاك عمل خواهد بود.

تبصره3: چگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در  شيوه نامه اي كه توسط  دبيرخانه هاي برگزار كننده آزمون تدوين شده است ارائه  خواهد شد.

تبصره 4:دانشجويان مشمول اين ماده مي توانند فقط يك مرتبه مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان
فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد از اين تسهيلات بهره مند گردند.

ماده 7-دانشجويان مشمول اين آيين نامه (به استثناي دانشجويان مقاطع Ph.D  و تخصصي) مي توانند طرح نيروي انساني خود را درسازمان ها ومراكز آموزشي، پژوهشي، درماني ويا مديريتي مرتبط با دانشگاه هاي
علوم پزشكي  يا وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي بگذرانند مشروط بر اينكه سازمان هاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند.

ماده8- دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره دكتراي حرفه اي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل 17 در دو نيمسال تحصيلي و تائيد استاد مشاور بطور همزمان در يكي از رشته هاي كارشناسي يا  MPH دانشگاههاي كشور در همان شهر محل تحصيل رشته اول به تحصيل ادامه دهند.

تبصره1: دانشجو پس از ورود به رشته دوم مي بايست واحدهاي درسي از هر دو رشته را به نحوي اخذ نمايد كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول ، هر دو رشته را به پايان رساند.

تبصره2: دانشجويان مشمول اين آيين نامه در مقطع دكتري حرفه اي مي توانند از تسهيلات MD-Ph.D در حين تحصيل رشته اول استفاده نمايند.ارائه اين تسهيلات بر اساس ضوابط مصوب مربوطه در شوراي عالي برنامه ريزي خواهد بود.

ماده 9- به منظور هدايت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان ونظارت بر آنها، دانشگاه يكي از اعضاي هيئت علمي ترجيحاً داراي مرتبه استادياري به بالا را بعنوان استاد مشاوردانشجو تعيين مي نمايد.

ماده 10- دانشجوي داراي استعداد درخشان مي تواند به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهها و تائيد معاونت آموزشي دانشكده دروس عمومي را بطور غيرحضوري بگذراند. اين دروس جزء حد نصاب واحدهاي درسي دانشجودر آن نيمسال تحصيلي منظورنمي گردد.

تبصره1 : زمان دادن امتحان ابتداي نيم سال تحصيلي و كسب حداقل نمره 14 به عنوان شرط قبولي لحاظ شود.

تبصره2 : در خصوص دروس معارف اسلامي دانشجويان داراي استعداد درخشان حداكثر دو عنوان از مجموع 6 عنوان دروس مذكور  ويا حداكثر4 واحد از 12 واحد فوق را مي توانند به انتخاب خود  وبا امتحان ابتداي نيمسال تحصيلي و بدون شركت در كلاس با هماهنگي گروه معارف اسلامي دانشگاه بگذرانند.

ماده 11- دانشجوي داراي استعداد درخشان ميتواند در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تائيدمعاونت آموزشي دانشكده مربوطه  حداكثر تا 27 واحد درسي را بگذراند.

ماده 12- دانشگاه مي تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان داراي استعداد درخشان ، كلاس هاي  ويژه اي تشكيل دهد.

ماده 13- دانشگاه موظف است كلاس هاي ويژه آموزش زبان،مهارتهاي رايانه اي،مديريت ، روش تحقيق وساير موارد مشابه بر اساس نياز سنجي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان با تخفيف ويژه تشكيل دهد.

ماده14- دانشگاه مي تواند امكانات لازم را براي شركت دانشجويان داراي استعداد درخشان در كنفرانسهاي علمي و كارگاه هاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نمايد.

ماده 15 - دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه هاي لازم جهت تحقيق در زمينه موضوع و تهيه  پايان نامه هاي تحقيقاتي بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه اقدام نمايد.

    تبصره : كمك هزينه مذكور از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.

ماده 16- دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي، خوابگاه ، بن خريد كتاب وتسهيلات استفاده از كتابخانه ها، آزمايشگاه ها ، رايانه و اينترنت و امكانات زيارتي ، تفريحي، ورزشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به عمل آورد.

ماده 17- هزينه هاي مالي و اعتباري برنامه هاي ويژه آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان و ساير منابع دانشگاه تامين مي شود.

    تبصره : مبناي تخصيص بودجه دانشگاهها نتايج ارزشيابي به عمل آمده از برنامه ها وعملكرد آنها و متناسب با تعداد دانشجويان داراي استعداد درخشان هر دانشگاه مي باشد.

ماده18- نظارت بر حسن اجراي آيين نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت بوده و در شرح وتفسير آن نظر اين معاونت ملاك خواهد بود.

اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه ،18 ماده و12 تبصره است در تاريخ  3/12/87 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.

آيين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر

در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

مقدمه

در اجراي بند 1 ماده 2 آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به منظور تسهيل مسير آموزشي دانشجويان ممتاز در جهت شكوفايي استعدادهاي آنان، اين آيين نامه تدوين و اجرا مي گردد.

ماده 1 - به منظور رعايت اختصار واژه هاي زير در اين آيين نامه به كار مي رود.

وزارت : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

دانشگاه : منظور هريك از دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور است كه طبق مقررات وزارت عمل مي كنند.

دانشجو: منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل دردانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت ودانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله، ارتش و علوم بهزيستي) ميباشد.

مقطع پايين تر: منظور دوره تحصيلي فعلي دانشجو است.

مقطع بالاتر: منظور دوره تحصيلي بلافاصله بعدي دانشجو است.

ماده 2 - در هريك از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، حداكثر ده درصد از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد  هريك از رشته / محل هاي كارشناسي نا پيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته موجود در دانشگاه در هر دوره به دانشجويان ممتاز مقطع پايين تر اختصاص مي يابد. اين ظرفيت مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته/ محل (مذكور در دفترچه پذيرش دانشجو) است.

تبصره1 : در صورتي كه ده درصد محاسبه شده در هريك از رشته / محل هاي مورد پذيرش عدد صحيح نباشد گرد كرده آن با تقريب كمتر از يك ملاك عمل خواهد بود.

تبصره2: براي مقطع كارشناسي ارشد اين سهميه، براي رشته /محل هايي قابل اعمال است كه ظرفيت پذيرش آزاد آنها مطابق دفترچه پذيرش آزمون مربوطه حداقل 5 نفر باشد و در مورد رشته/ محل هايي كه كمتر از 5 نفرمي پذيرد در صورت درخواست دانشگاه مبني بر پذيرش دانشجوي ممتاز همان دانشگاه و تاييد دبير خانه مربوطه در وزارت، حداكثر يك نفر به صورت مازاد پذيرفته شود .

ماده 3- افراد مشمول اين ماده به شرح ذيل مي توانند از تسهيلات موضوع اين آيين نامه با رعايت ساير شرايط بهره مند شوند :

الف - دانشجوي ممتاز دوره كارداني (پذيرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش كشور)كه رتبه اول را در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيلي  دانش آموخته شود و داراي ميانگين كل حداقل 18 باشد.

تبصره : معرفي دانشجويان مشمول بند الف بر اساس ضوابط اعلام شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور بوده كه در صورت اخذ پذيرش دانشگاه، از طريق دانشگاه هاي مربوطه به آن سازمان اعلام خواهد شد.

ب-  دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپيوسته كه رتبه اول را در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر چهارنيمسال تحصيلي دانش آموخته شود و داراي ميانگين كل حداقل 17 باشد.

ج-  دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه رتبه اول را در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و ظرف مدت حداكثر هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود و داراي ميانگين كل حداقل 17 باشد. .

تبصره1: در صورتي كه دانشگاه در دو نيمسال پذيرش داشته باشد يا در دو دوره روزانه و شبانه دانشجو بپذيرد بالاترين معدل در بين فارغ التحصيلان در يك سال تحصيلي، مشمول آيين نامه مي گردد.

تبصره2: درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحد هاي درسي توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصيل دانشجويان يك دوره ، افزايش يابد با ارائه تاييديه ازمعاون آموزشي دانشگاه يك نيمسال تحصيلي به حداكثردوران تحصيل اضافه خواهد شد.

تبصره3 : در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد(از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ....) به تعويق افتد حداكثر تا يك نيم سال تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه ميگردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل ملاك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.

ماده 4 - دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت قطعي كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخلاقي) باشند مشمول اين آئين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

ماده 5- اولويت ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين آيين نامه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در همان دانشگاه محل تحصيل دانشجو مي باشد ولي در صورت وجود سهميه بيش از يك نفر در هر دانشگاه، حداقل يك سهميه به دانشجويان ممتاز دانشگاههاي ديگر كه فاقد آن رشته و مقطع در دانشگاه خود مي باشند اختصاص مي يابد.

ماده 6 - دانشجوي ممتاز هر رشته تحصيلي مجاز است در مقطع بالاتر از همان رشته به تحصيل بپردازد و در صورتي كه بخواهد دررشته ديگري به غير از رشته تحصيلي مقطع  قبلي ادامه تحصيل دهد منوط به موافقت شوراي آموزشي دانشگاه محل تحصيل مقطع بالاتر و بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي خواهد بود.

تبصره: در صورتي كه دانشجو از رشته پذيرفته شده انصراف دهد ، مشمول محروميت يكساله نخواهد شد ولي نمي تواند مجدداً از اين تسهيلات استفاده نمايد.

ماده 7- دانشجويان مشمول اين آيين نامه مي توانند فقط يك مرتبه و آن هم صرفاً براي سال و دوره تحصيلي بلافاصله بعدي خود از تسهيلات آموزشي موضوع آيين نامه در مقطع بالاتر استفاده نمايند .

ماده 8- دانشگاه موظف است ضمن اطلاع رساني مناسب به دانشجويان، فرايندمعرفي دانشجويان مشمول اين آيين نامه را به گونه اي اجرا نمايد كه حداكثر تا پانزدهم مردادماه  هرسال واجدين شرايط هر رشته/ محل  شناسايي شده باشند.

تبصره1 : دانشگاه بايد اسامي افراد واجد شرايط نهايي را همراه با مستندات مربوطه حداكثر تا پايان مرداد ماه هر سال به مركز سنجش آموزش پزشكي اعلام نمايد.

تبصره2: براي مقطع كارشناسي ارشد دانشجو ميتواند حداكثر 2 رشته/محل را با توجه به ماده 6 آيين نامه به عنوان اولويتهاي انتخابي خود تعيين نمايد.

تبصره3 : مركز سنجش آموزش پزشكي موظف است پس از اعلام دانشگاه ، درخصوص ارزيابي مدارك و ظرفيت رشته هاي انتخاب شده توسط دانشجويان و سقف مجاز پذيرش دانشجوي ممتازمقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در آن رشته /محل اقدام و در صورت تاييد دبيرخانه مربوطه در وزارت، اسامي پذيرفته شدگان نهايي را به دانشگاه هاي پذيرفته شده اعلام نمايد. 

ماده 9 - نظارت بر اجراي اين آيين نامه برعهده معاونت آموزشي  وزارت بوده و در شرح و تفسير مفاد آن،  نظر اين معاونت مورد استناد خواهد بود.

اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه ،9 ماده و 10  تبصره است در تاريخ 14/5 /88 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين آيين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر مورخ 28/8/86 گرديده و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي 90-1389 به بعد قابل اجرا مي باشد.