فهرست

شبکه های همکار

                                                                                                                                              جدول شبکه های همکار کشور

 

 

 

شبکه همکار

تیپ 1

تیپ 2

تیپ 3

تهران

10

تهران، شهيد بهشتي

شاهد، بقيه ا...،بهزيستي،تربيت مدرس، ايران

البرز، ارتش، آزاد تهران

مركز

9

اصفهان،كرمان

اراك، كاشان، يزد*، رفسنجان

شهركرد، قم، آزاد یزد

شمال

5

-

بابل**، مازندران، گلستان، سمنان

شاهرود

جنوب

6

شيراز

بندرعباس

جهرم، فسا، بوشهر، ياسوج

جنوب غرب

5

اهواز

لرستان، كرمانشاه

دزفول، ايلام

شمال غرب

8

تبريز

همدان، اروميه،گيلان، قزوين، زنجان، اردبيل

کردستان

شرق

9

مشهد

بيرجند، زاهدان

گناباد، سبزوار، بجنورد، نیشابور، تربت حیدریه، زابل

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 توضیح: دانشگاه هایی که زیر خط دار می باشند به عنوان فوکال پوینت هر شبکه می باشند.                                                                                                                                                                                                                            توضیح: دانشگاه علوم پزشکی بابل، در شبکه همکار شمال، عضو می باشد.