فهرست

شرح وظایف اساتید مشاور

شرح وظایف اساتید مشاور:

 * تکمیل فرم اطلاعات فردی دانشجویان (ورودی های جدید)

* انجام ثبت نام و انتخاب واحد

* بررسی کارنامه تحصیلی هر نیمسال دانشجو

* بررسی روند تحصیلی دانشجو (مقایسه معدل ترم های گذشته با ترم جاری)

*  راهنمایی در حذف و اضافه  واحد ها در زمان مقرر

راهنمایی دانشجو جهت حذف اضطراری

* بررسی گواهی پزشکی، میهمانی، انتقالی، جابجایی و در صورت نیاز هدایت دانشجو

* گزارش دانشجوی مشروط و یا افت تحصیلی به مسئول اساتید مشاور  جهت ارجاع به واحد مشاوره دانشگاه

*گزارش دانشجوی آسیب پذیر به مسئول اساتید مشاور جهت ارجاع به واحد مشاوره 

* اطلاع به خانواده دانشجوی تحت پوشش در صورت نیاز به مشورت

*  پیگیری پرونده دانشجوی ارجاع شده به مراکز ذیربط

* شرکت در جلسات مربوط به اساتید مشاور

*اعلام برنامه زمانی مراجعه دانشجویان جهت مشاوره

*اعلام مشکل دانشجو به مدیر گروه یا معاون آموزشی با هماهنگی با مسئول اساتید مشاور ( در صورت نیاز)

*معرفی دانشجو به واحد های مختلف دانشگاه در صورت نیاز به همکاری تخصصی با هماهنگی با مسئول اساتید مشاور