فهرست

مسئول اساتید مشاور

نام و نام خانوادگی: دکتر هاجر ادیب راد

رتبه علمی: استادیار

سمت:  مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی پژوهشی بهداشت باروری 

شرح وظایف :

*ارزيابي سالانه عملكرد اساتید مشاور و ارائه آن به معاون آموزشی دانشکدهشرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

*تعیین اساتید مشاور واجد شرایط با تائيد معاون آموزشي دانشکده

*تقسیم بندی دانشجویان بین اساتید مشاور  قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی و با تائيد معاون آموزشي

*تنظیم برنامه اساتید مشاور تحصیلی پیش از شروع هر نیمسال تحصیلی

* برنامه ریزی و نظارت بر اطلاع رسانی به موقع برنامه اساتید مشاور تحصیلی دانشکده به دانشجویان

*پایش کلی وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از افت تحصیلی

*جمع بندی فرم گزارش عملكرد تكميل شده توسط اساتید مشاور در پايان هر نيمسال تحصيلي و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده

*نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی جهت اساتید مشاور  اعم از مشاوره، مهارتهای ارتباطی، روشهای مطالعه و بررسی مشکلات آموزشی و رفتاری دانشجویان

*جلسات هماهنگی ماهانه با اساتید مشاور و معاون آموزشی دانشکده و مدیران واحدهای مربوطه

جزئیات تماس.................................................

تلفن مستقیم

۰۱۱۳۲۱۹۵۳۱۳

داخلی ۴۲۲
فکس ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۹۷
پست الکترونیک

Adibrad2015@yahoo.com