فهرست

97/07/23

دهمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 23/07/1397 راس ساعت 12:30 در سالن شورای پژوهشی معاونت تحقیقات دانشگاه با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، بعد از دفاع مختصر توسط دانشجوی مجری طرح، توسط داوران محترم مورد بحث  قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

10- طرح با کد5555

 پروپوزال "تحت عنوان " بررسى ارتباط ميزان استفاده از رسانه ها با سلامت اجتماعى نسل ها در شهر بابل " با کد " 5555" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- سازمان اجرا کننده کمیته تحقیقات دانشجویی باشد اصلاح شود.

- در بیان مسئله خط دوم نیاز به رفرنس دارد.

- در روش تحقیق حجم نمونه کم است.

- روش نمونه گیری بیان شود.

- در عنوان کلمه "بررسی" حذف گردد.

- بهتر است از اطلاعات مراکز مختلف استفاده شود نه فقط یک مرکز

- در مقدمه از آمار و ارقام بیشتر از رسانه ها آورده شود.

- در فرضیات 6 و 7 و 10 کلمه " معنی داری" حذف گردد.

- در عنوان از کلمه رسانه استفاده شده که بسیار کلی است ولی در اهداف تمرکز بر روی فضای مجاز است ، بهتر اصلاح شود.

- بهتر است به جای شرط سنی برای جدایی نسل ها از نسل های مختلف حاضر در یک خانواده استفاده شود.(جد- والد- فرزند)

- سوال طرح مطرح نشده آن را بیان کنید.

- بهتر است در عنوان شهر بابل به شهرستان بابل اصلاح شده و حومه شهرستان هم مورد مطالعه قرار گیرد.

 

11- کد طرح 5556

پروپوزال "تحت عنوان " بررسی و مقایسه عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان ساکن خوابگاه و غیر خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 98-1397" با کد " 5556" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- سازمان اجرا کننده کمیته تحقیقات دانشجویی باشد اصلاح شود.

- خط سوم در مسئله تحقیق نیاز به رفرنس دارد.

- معنای افت تحصیلی بیان شود.

- بهتر است از رشته های مختلف استفاده نشود.برای مثال حضور اینترن و استیجر با دانشجوهای کارشناسی و کارشناسی ارشد منطقی نیست.در واقع بهتر جامعه مطالعه کوچکتر و محدودتر باشد.

- در عنوان کلمات " دانشجویان ساکن خوابگاه و غیر خوابگاه" حذف گردد.

- بهتر است اهداف 7 و 8  بصورت سوال بیان شود.

12- کد طرح 5615

پروپوزال تحت عنوان " همراهی سطح IL-33 با عفونت ناشی از آسکاریس در بیماران مبتلا به رینیت آلریک و آسم" با کد " 5615" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

 

- سازمان اجرا کننده کمیته تحقیقات دانشجویی باشد اصلاح شود.

- در عنوان بجای کلمه “or” از "and" استفاده شود زیرا هر دو مورد بررسی می شود.

- بهتر است از افرادی استفاده شود که در یک ماه اخیر دچار حملات آسمی و ... نشده باشند.

- تعداد نمونه کم است بهتر است از نمونه های بیشتری استفاده شود.

- مسئله تحقیق اصلاح گردد( دارو های گروه اول چه مشکلی دارند که داروهای گروه دوم بکار برده شد؟)

- جامعه بصورت روش اجرا نوشته شده است؟ بهتر است این مطالب به روش اجرا منتقل شود.

 

 

13- کد طرح 5550

پروپوزال تحت عنوان " اثر حبابهای کوچک ازون بر کاهش آفت کش مانکوزب در خیار" با کد " 5550" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

 

- بهتر است علت استفاده از خیار را بیان کنید.

- بهتر است بین شستشوی با آب و مانکوزپ مقایسه انجام داده و تاثیر گذاری آن را بیان کنید.

 

14- کد طرح 5585

پروپوزال تحت عنوان " بررسی اثر مایع رویی کشت فاقد سرم شش ساعته فیبروبلاست های انسانی بر تمایز سلول های بنیادی سرطان پستان رده LA7 رت " با کد " 5585"  " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- بیان فرضیه واضح نیست اصلاح گردد.

-    با توجه به اینکه رده سلول سرطانیLA7 از حیوان آزمایشگاهی رت می باشد، آیا اثر مایع کشت فیبروبلاستهای انسانی می تواند فرضیه نویسندگان را بدرستی بررسی نماید؟

-     چگونه cancer stem cell را از رده سرطانی LA7 تخلیص می کنید. آیا تمامی سلولهای این رده شاخص های Cancer stem cell را دارا هستند (شاخصهای Stemness)؟

 

15- کد طرح 5617

- پروپوزال تحت عنوان " طراحی ایمونوانفورماتیکی یک پروتئین مولتی اپی توپ از آنتی ژن های نایسریا مننژیتیدیس سروگروپ B" با کد " 5617" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.