فهرست

97/08/07

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 07/08/1397 راس ساعت 13:00 در کمیته تحقیقات دانشجویی و با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، بعد از دفاع مختصر توسط دانشجوی مجری طرح، توسط داوران محترم مورد بحث  قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

5- طرح با کد5674

 پروپوزال "تحت عنوان "برگشت پذیری متاپلازی روده ای بعد از ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیمارستان آموزشی مربوطه" با کد " 5674" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- بهتر است در عنوان ذکر شود بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

- زمان اجرا به دو سال اصلاح شود.

- مکان اجرای طرح دانشگاه علوم پزشکی بابل( بیمارستان های تابعه) ذکر گردد.

- نام دانشجو باید مجری اول باشد

- مسئله تحقیق بدون رفرنس بیان شده و اشکالات نگارشی اصلاح شود.

- هدف کلی و هدف اصلی با عنوان تطابق ندارد اصلاح شود.

- جامعه مورد مطالعه و سالهای بیان شده( بیماران متاپلازی 87-92 یا 87-95) اصلاح شود. جمله بندی در قسمت مقدمه را اصلاح کنید.

- در قسمت مقدمه اصطلاح کامل Hp یا اصطلاح فارسی را بیان کنید.

- رفرنس 8 تا 13 را   اصلاح کنید.

- مطالعات داخلی هم اضافه شود.

- اهداف فرعی از نظر نوشتاری نیاز به اصلاح دارد.

- روش اجرا کوتاه بیان شده.

- نوع مطالعه، معیار ورود و خروج بیماران بیان شود.

- روش آماری، نوع تست های آماری و نرم افزار مورد استفاده بیان شود.

- متغیر مستقل ریشه کنی hp است اصلاح شود.

- موارد بیان شده به عنوان متغیر مستقل به عنوان متغیر زمینه ای بیان شود.

- ملاحضات اخلاقی و مشکلات اجرایی کار بیان شود.

- رفرنس ها د رمتن به ترتیب استفاده شده بیان شود.

6- طرح 5588

 پروپوزال "تحت عنوان " اندازه گیری سطح پروتئین توتال،اگزوزوم،لاکتات،گلوکزوال گلوتامین درشرایط فقر سرم در مایع رویی کشت سلولهای تک هسته ای خون محیطی" با کد " 5588" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- بررسی طرح توسط دکتر محمدنیا

 

7- طرح 5548

 

 پروپوزال "تحت عنوان " مقاسیه اثر پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر تغییرات همودینامیک ، در اداره راه هوایی با لوله داخل تراشه(ETT) و راه هوایی ماسک حنجره ای(LMA)" با کد " 5548" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- سازمان اجرا کننده طره باید کمیته تحقیقات دانشجویی باشد.

- در قسمت مسئله تحقیق رفرنس از شماره 2 شروع شده اصلاح شود.

- در جامعه تحقیق 002 بیان شده که باید به 200 تغییر یابد.

- هدف از انجام کار را در مقدمه توضیح دهید.

- در بررسی متون اصطلاحات انگلیسی  به فارسی تبدیل شود. تعداد نمونه ها و عنوان کشورها بیان شود.

- در قسمت اهداف شماره 2 تا 5 اهداف فرعی محسوب می شوند نه کاربردی اصلاح شود.یک هدف کاربردی عنوان کنید.

- روش نمونه گیری تصادفی است نه عیر تصادفی اصلاح شود.

- معیار خروج و حجم نمونه را بیان کنید.

- ملاحضات اخلاقی و مشکلات اجرایی کار بیان شود.

- روش جمع آوری نمونه ها اصلاح شود.

 

8- طرح شماره 5377

پروپوزال "تحت عنوان " ارزیابی پتانسیل¬های ضد دیابتی یک مشتق سنتزی از [h] پیرانو]2،3-c]کینولین در رت¬های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین" با کد " 5377" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- طرح با نظر داوران در جلسه رد شد.

 

9- طرح شماره 5573

 

پروپوزال "تحت عنوان " بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراقبتی درمانی بیمارستان های آموزشی شهرستان بابل نسبت به بهداشت دست در سال 1397" با کد " 5573" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- کلمه بررسی از عنوان حذف شود.

- عنوان انگلیسی اصلاح شود.

- عناوین فارسی و انگلیسی با هم تطابق ندارد اصلاح شود.

- مکان اجرا بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

- اسم دانشجو به عنوان مجری اول بیان شود.

- مسئله تحقیق طولانی است اصلاح شود.

- هدف کلی  و هدف اصلی متناسب با عنوان بیان شود.

- HAIS با HAICتفاوت دارد؟ اگر اشکال نگارشی است اصلاح شود.

- ارقام بیان شده به عنوان رفرنس و درصد ها جابه جا شده اصلاح شود.

- در هدف اصلی بازه زمانی بیان شود.

- د