فهرست

97/08/21

سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 21/08/1397 راس ساعت 12:30 در کمیته تحقیقات دانشجویی و با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث  قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

1- طرح با کد5644

 پروپوزال تحت عنوان "   بررسی وضعیت مارکرهای بیوشیمیایی کبد و کلیه و ارتباط آنها با شاخص مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی تحت بالینی" با کد " 5644" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- مجری هیأت علمی طرح در پروپوزال وارد شود.

- در قسمت بررسی متون، مطالعه ای که ارتباط مستقیمی با موضوع داشته باشد وجود ندارد و در صورت امکان اظافه شود.

- اسامی نویسندگان مقالات در قسمت بررسی متون بدرستی نوشته شود و اشتباهات نگارشی تصحیح گردد.

- در معیارهای خروج از مطالعه، داشتن دیابت مورد بحث قرار گیرد. چون مقاومت به انسولین خود نوعی از دیابت محسوب می شود.

- متغیر مستقل اصلاح گردد( مقاومت به انسولین)

 

2- طرح با کد5526

 پروپوزال تحت عنوان "   بررسی تهوع ، استفراغ و لرز پس از عمل به دنبال القای بیهوشی عمومی با ( نسدونال + دگزامتازون + متوکلوپرامید ) و ( پروپوفول + دگزامتازون + متوکلوپرامید) در عمل واریکوسلکتومی" با کد " 5526" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

 

- عنوان انگلیسی اصلاح شود.

- سازمان اجراکننده باید کمیته تحقیقات باشد. لطفا اصلاح شود.

- مسئله تحقیق اصلاح و بصورت کاملتر نوشته شود.

- رفرنس شماره 11 و 12 در بررسی متون ارتباط موضوعی ندارد.

- روش نمونه گیری اصلاح شود( تصادفی یعنی چی؟)

- بیماری زمینه  ای که بخاطر آن بیهوش می شود چیست؟

- رنج سنی وسیع است درکارازمایی بالینی باید رنج سنی محدود تر انتخاب شود.بهتر است نوع مطالعه اصلاح شود.

- متغیر های مستقل و وابسته اصلاح شود.

3- طرح با کد5648

 پروپوزال تحت عنوان "   سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات PCL-PEG-PCL به عنوان نانوحامل داروهای ضد سرطان" با کد " 5648" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- سازمان اجرا کننده به کمیته تحقیقات دانشجویی اصلاح شود.

- انتهای مسئله تحقیق باید هدف ذکر گردد( ضرورت و هدف)

- مسئله تحقیق بهتر است خلاصه تر شود و به اهمیت موضوع بپردازد.

- بین هدف کلی طرح و عنوان باید تطابق بیشتر باشد اصلاح شود.

- هدف کلی اصلاح و بصورت کاملتر و دقیقتر بیان شود.

- محل هدفمند داروهای ضد سرطانی چگونه ارزیابی می شود؟

- بررسی متون غیر مرتبط بیان شده بهتر از متون مرتبط استفاده شود.

- هدف اصلی با عنوان هماهنگ شود.

 

4- طرح با کد5554

 پروپوزال تحت عنوان "   بررسی فراوانی سندرم متابولیک در خانم‌های مصرف کننده داروهای ضد بارداری خوراکی" با کد " 5554" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید.

- رفرنس در مسئله تحقیق و بررسی متون بیان نشد.

- بررسی متون با عنوان ارتباط ندارد اصلاح شود.

- در بررسی متون از مطالعات خارجی استفاده نشده اصلاح شود.

- تعریف BMIنرمال را بیان کنید.و تعریفی از گروه چاقی و لاغری بر اساس این شاخص بیان کنید.

- آیا تمامی افراد مورد مطالعه توسط یک پزشک متخصص وارد مطالعه می شوند؟

- در روش اجرا سال و محل اجرای طرح را بیان کنید.

- توضیح دهید شرایط ایده ال توسط چه افرادی تشخیص داده می شود.

- Sample sizeذکرنشده است.

- حجم نمونه تعریف شود.

- قسمت های آزمایشگاهی توسط یک نوع کیت و یک فرد انجام گیرد.