فهرست

97/09/05

پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 05/09/1397 راس ساعت 12:30 در دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی و با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

1- طرح با کد 724132100

 

پروپوزال تحت عنوان "   بررسی اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد شناختی و بیان فاکتورهای التهابی در موش سفید کوچک آزمایشگاهی" با کد " 724132100" " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- روش اجرا بطور کامل توضیح داده شود.

- کلمه بررسی از عنوان حذف گردد.

- خانم احمدی به عنوان مجری دانشجویی معرفی شده اند. دفاع کرده اند؟ اگر دفاع کردند از طرح حذف شوند.

- اشکالات نگارشی در مقدمه اصلاح گردد.

- هدف از انجام کار چیست؟ بطور کامل توضیح دهید.

- با توجه به تکراری بودن کار، هدف شما از انجام آن چیست؟

- بیان ژن GFAP بطور کامل بیان شود. با توجه به اینکه یک مارکر سلولی است در این مطالعه با چه عنوانی از آن استفاده می شود؟

- هدف فرعی کاملا اصلاح شود.

- زمان اجرا اصلاح شود. در قسمت های مختلف متفاوت بیان شده است.

- هزینه های کار را بطور کامل بیان کنید. و لیست کامل موادی که استفاده می کنید را بیان کنید.

 

2- طرح با کد 724132111

 

پروپوزال تحت عنوان " بررسی سمیت عصاره آبی ریزوم گیاه  خولنجان (Alpinia officinarum) ﺑﺮآنزیم ها و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در موش صحرایی نژاد ویستار بزرگ" با کد " 724132111"   در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- روش کار بطور کامل بیان شود.

- در عنوان بجای کلمه ویستار از کلمه Rat استفاده شود.

- سازمان متبوع کمیته تحقیقات دانشجویی باشد.

- عنوان انگلیسی اصلاح شود به   …on Rat liver tissue damage… Rat

- در بررسی متون از مطالعات مرتبط با کار استفاده شود.

- نوع مطالعه اصلاح شود.

- مقدمه و بیان مسئله اصلاح و خلاصه تر شود.

- در مقدمه انتهای پاراگراف اول مشابه پاراگراف سوم است اصلاح شود.

- نحوه جمله بندی بررسی متون تغییر و اصلاح شود.

- با توجه به بررسی متون بیان شده و نیز استفاده از خانجان به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی برای انجام درمانهای کبدی، لزوم انجام این مطالعه چیست؟

- هدف مطالعه در قسمت مقدمه را بدرستی بیان کنید.

- هدف اصلی اصلاح شود.

- در هدف فرعی منظور از وضعیت ظاهری موش چیست؟

- سوالات بیان شده با فرضیات یکی است، سوالات را حذف کنید.

- زمان اجرای طرح در قسمت های مختلف متفاوت بیان شده اصلاح شود.

- در قسمت متغیر ها علت بیان آلبومین و توتال پروتئین به عنوان متغیر چیست؟

- تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد را بیان کنید.

- در قسمت هزینه های طرح بیان شود از چه موادی استفاده می شود.

- منظور از سایر هزینه ها چیست؟

- مبلغ بیان شده باید با کار همخوانی داشته باشد.

3-طرح با کد 724132110

 

پروپوزال تحت عنوان " بررسی نسبت تستوسترون به استرادیول در زنان یائسه ومردان مبتلا به سرطان کولورکتال" با کد " 724132110"   در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- روش کار بطور کامل بیان شود.

- عنوان به Association of testetron to stradiol rat and colorectal cancer woman and men with… تغییر یابد.

- کلمه DHEA را در عنوان اضافه کرده یا علت استفاده از آن را  توضیح دهید.

- باا توجه به اثبات شدن کار در مطالعات دیگر لزوم انجام کار چیست؟

- آقای وقاری کیست؟ اسم ایشان حذف شود.

- آزمایشگاه ولیعصر کجاست و نقش آن در این مطالعه چیست؟

- زمان اجرا اصلاح شود.

- در مقدمه هدف از انجام کار بطور کامل توضیح داده شود.

- بررسی متون گنگ است بطور واضحتر توضیح دهید.

- در اهداف فرعی از مردان هیچ چیزی گفته نشده اصلاح شود.

- هدف فرعی شماره 2 اصلاح شود.

- سوال در این طرح بیان نشده اصلاح شود.

- در قسمت هزینه ها بطور کامل از تجهیزات استفاده شده نام برده شود.

4- طرح با کد 724132078

 

پروپوزال تحت عنوان " بررسی همراهی بین عفونت هلیکو باکتر پیلوری و سندرم تخمدان پلی کیستیک" با کد " 724132078"   در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- روش کار بطور کامل بیان شود.

- در کلمه بررسی در عنوا حذف شود.

- زمان اجرا اصلاح شود.

- سازمان متبوع کمیته تحقیقات دانشجویی است اصلاح شود.

- اشکالات نگارشی در مقدمه اصلاح شود.

- هدف از انجام کار را توضیح دهید.

- هدف کاربردی اصلاح شود.یا در صورت نیاز حذف گردد.

- سوال شماره یک اصلاح شود.