فهرست

97/09/26

شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 26/09/1397 راس ساعت 12:30 در سالن پژوهشکده سلامت و با حضور اعضای محترم کمیته و دانشجویان مجری طرح برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

 

17- طرح با کد 5554

پروپوزال تحت عنوان " بررسی فراوانی سندرم متابولیک در خانم های مصرف کننده داروهای ضد بارداری خوراکی" با کد " 5554"   مطرح شده در جلسه چهاردهم شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، پس از بازبینی اصلاحات توسط اساتید محترم حاضر در جلسه،  

18- طرح با کد 5674

پروپوزال تحت عنوان " برگشت پذیری متاپلازی روده ای بعد از ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل" با کد " 5674" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. پس از بازبینی اصلاحات توسط اساتید محترم حاضر در جلسه موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید: 

** حجم نمونه به درستی بیان نشده است لطفا با ذکر منبع حجم نمونه را مشخص کنید.

 

19- طرح با کد 5648

پروپوزال تحت عنوان" سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات PCL-PEG-PCL به عنوان نانوحامل دارو" با کد" 5648"  مطرح شده در جلسه چهاردهم شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، پس از بازبینی اصلاحات توسط اساتید محترم حاضر در جلسه شانزدهم، تصویب شده و مقرر گردید به شورای پژوهشی ارسال گردد.**

20- طرح با کد 724132100

پروپوزال تحت عنوان "بررسی اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد شناختی و بیان فاکتورهای التهابی در موش سفید کوچک آزمایشگاهی" با کد " 724132100" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

1- کلمه بررسی از عنوان حذف گردد.

2- خانم احمدی به عنوان مجری دانشجویی معرفی شده اند. دفاع کرده اند؟ اگر دفاع کردند از طرح حذف شوند.

3- اشکالات نگارشی در مقدمه اصلاح گردد.

4- هدف از انجام کار چیست؟ بطور کامل توضیح دهید.

5- با توجه به تکراری بودن کار، هدف شما از انجام آن چیست؟

6- بیان ژن GFAP بطور کامل بیان شود. با توجه به اینکه یک مارکر سلولی است در این مطالعه با چه عنوانی از آن استفاده می شود؟

7- هدف فرعی کاملا اصلاح شود.

8- از متون مخالف در بررسی متون استفاده شود.

9- پیشنهاد می شود از گروه کنترل منفی استفاده شود.

10- محدودیت های تحقیق را بیان کنید.

11- زمان اجرا اصلاح شود. در قسمت های مختلف متفاوت بیان شده است.

12- هزینه های کار را بطور کامل بیان کنید. و لیست کامل موادی که استفاده می کنید را بیان کنید.

21- طرح با کد 724132111

پروپوزال تحت عنوان " بررسی سمیت عصاره آبی ریزوم گیاه  خولنجان (Alpinia officinarum) ﺑﺮآنزیم ها و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در موش صحرایی نژاد ویستار بزرگ" با کد " 724132111" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

1- در عنوان بجای کلمه ویستار از کلمه Rat استفاده شود.

2- سازمان متبوع کمیته تحقیقات دانشجویی باشد.

3- عنوان انگلیسی اصلاح شود به …on Rat liver tissue damage… Rat

4- در بررسی متون از مطالعات مرتبط با کار استفاده شود.

5- نوع مطالعه اصلاح شود.

6- مقدمه و بیان مسئله اصلاح و خلاصه تر شود.

7- در مقدمه انتهای پاراگراف اول مشابه پاراگراف سوم است اصلاح شود.

8- نحوه جمله بندی بررسی متون تغییر و اصلاح شود.

9- ماده ای که ترکیب سمی ایجاد می کند چیست؟ توضیح دهید.

10- از معیار اندازه گیری عصاره رفرنس بدهید.

11- آیا آسیب کبدی دارد؟ با ذکر رفرنس توضیح دهید.

12- بررسی متون از مطالعات ببیشتر و جدید تری استفاده کنید

13- با توجه به بررسی متون بیان شده و نیز استفاده از خلنجان به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی برای انجام درمانهای کبدی، لزوم انجام این مطالعه چیست؟

14- هدف مطالعه در قسمت مقدمه را بدرستی بیان کنید.

15- هدف اصلی اصلاح شود.

16- در هدف فرعی منظور از وضعیت ظاهری موش چیست؟

17- فرضیه کار چیست؟ توضیح دهید.

18- سوالات بیان شده با فرضیات یکی است، سوالات را حذف کنید.

19- زمان اجرای طرح در قسمت های مختلف متفاوت بیان شده اصلاح شود.

20- در قسمت متغیر ها علت بیان آلبومین و توتال پروتئین به عنوان متغیر چیست؟

21- تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد را بیان کنید.

22- در قسمت هزینه های طرح بیان شود از چه موادی استفاده می شود.

23- منظور از سایر هزینه ها چیست؟

24- مبلغ بیان شده باید با کار همخوانی داشته باشد.

طرح با کد 724132078

پروپوزال تحت عنوان " بررسی همراهی بین عفونت هلیکو باکتر پیلوری و سندرم تخمدان پلی کیستیک" با کد " 724132078"   در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- در کلمه بررسی در عنوا حذف شود.

- زمان اجرا اصلاح شود.

- سازمان متبوع کمیته تحقیقات دانشجویی است اصلاح شود.

- اشکالات نگارشی در مقدمه اصلاح شود.

- هدف از انجام کار را توضیح دهید.

- هدف کاربردی اصلاح شود.یا در صورت نیاز حذف گردد.

- سوال شماره یک اصلاح شود.

- در بررسی متون از مطالعات منفی هم استفاده شود.

- پیشنهاد می شود در عنوان تغییرات ایجاد کنید یا تست های دیگر هلیکوباکتر پیلوری را بررسی کنید.

- محدودیت های تحقیق را بیان کنید.

- از مقالات فارسی بیشتری در این زمینه استفاده کنید.

- پیشنهاد می شود از پرسشنامه در این طرح استفاده کنید و عوامل مربوط به pco را در ان قرار دهید.