فهرست

97/10/29

هفدهمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 29/10/1397 راس ساعت 08:30 در کمیته تحقیقات دانشجویی و با حضور اعضای محترم کمیته و دانشجویان مجری طرح برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

 

12- طرح با کد 5588

 

تصویب طرح فوق و ارسال به شورای پژوهشی

 

13- طرح با کد4308

تصویب طرح فوق و ارسال به شورای پژوهشی

 

14- طرح با کد

پروپوزال تحت عنوان "ارتباط سطح سرمی CD30 محلول بعد از پیوند رد حاد پیوند کلیه" با کد "       " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- روش کار ندارد لطفا اضافه گردد.

- در عنوان باید بیان شود که کار متاآنالیز است.

 

15- طرح با کد

پروپوزال تحت عنوان "اثرات بتولینیک اسید بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی" با کد "            " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- سازمان متبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی باشد لطفا اصلاح کنید.

- اسم دانشجو به عنوان مجری اول باشد.

- عنوان مطالعات هیستوپاتولوژی نمیتواند به عنوان متغیر باشد اصلاح گردد.

- در روش کار برای بیان نسبت، مقدار بتولونیک اسید را بر  چه اساسی انتخاب کردند؟ لطفا با ذکر رفرنس بیان کنید.

- گروه نرمال سالین ندارید. آیا از آن استفاده ای می شود؟

- به چه علت از تونین 80 استفاده کردید؟

16- طرح با کد

پروپوزال تحت عنوان "بررسی میزان ژن HLA-G در اسپرم مردان نابارور با علل ناشناخته" با کد "       " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- سازمان متبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی باشد لطفا اصلاح کنید.

- اسم دانشجو به عنوان مجری اول باشد.

- کلمه بررسی از عنوان حذف شود.

- نوع مطالعه کارآزمایی بالینی نیست اصلاح گردد.

- روش اجرا کاملتر بیان شود.

- در بررسی متون آخرین مطالعه کاملتر بیان شود.

- بررسی متون اصلاح گردد.

- علت بررسی این کار را بیان کنید . با توجه به اینکه این مطالعه مشابه مطالعات آخر در بررسی متون است نوآوری کار در چیست؟

- در رفرنس 21 در بررسی متون ذکر گردد چه تعداد افزایش داشته .

- نوآوری این کار را در مقایسه با رفرنس 21 بیان کنید.

- روش تجزیه و تحلیل آماری را کاملتر بیان کنید.

 

طرح با کد

پروپوزال تحت عنوان "بررسی عصاره آبی الکلی گیاهPterocarya Praxinifolia بر حیات و فعالیت فاگوسیتی ماکروفاژهای صفاق موش" با کد "        " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- در عنوان فارسی کلمه موش سفید آزمایشگاهی ذکر گردد.

- اشکالات املایی را اصلاح کنید.

- روش آماری استفاده شده را بیشتر توضیح دهید.

- بررسی روی خاصیت آنتی اکسیدانی این گیاه انجام می شود؟ اگر بلهبطور کامل توضیح دهید و بیان کنید از چه فاکتورهایی استفاده شده است؟

- ملاحضات اخلاقی اصلاح شود.