فهرست

97/11/08

هجدهمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 08/11/1397 راس ساعت 12:30 در سالن شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری و با حضور اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان داور و دانشجویان مجری طرح برگزار گردید.

 

9- طرح با کد 724132066

پروپوزال تحت عنوان "ارتباط سطح سرمی CD30 محلول بعد از پیوند رد حاد پیوند کلیه" با کد "724132066" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- روش کار ندارد لطفا اضافه گردد.

- در عنوان باید بیان شود که کار متاآنالیز است.

 

10- طرح با کد 724132162

پروپوزال تحت عنوان "اثرات بتولینیک اسید بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی" با کد "724132162 " در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- سازمان متبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی باشد لطفا اصلاح کنید.

- اسم دانشجو به عنوان مجری اول باشد.

- عنوان مطالعات هیستوپاتولوژی نمیتواند به عنوان متغیر باشد اصلاح گردد.

- در روش کار برای بیان نسبت، مقدار بتولونیک اسید را بر  چه اساسی انتخاب کردند؟ لطفا با ذکر رفرنس بیان کنید.

- نوع مطالعه مطرح نشده لطفا بیان کنید.

- گروه نرمال سالین ندارید. آیا از آن استفاده ای می شود؟

- به چه علت از تونین 80 استفاده کردید؟

 

11- طرح با کد724132167

پروپوزال تحت عنوان "بررسی عصاره آبی الکلی گیاهPterocarya Praxinifolia بر حیات و فعالیت فاگوسیتی ماکروفاژهای صفاق موش" با کد "724132167" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- در عنوان فارسی کلمه موش کوچک آزمایشگاهی ذکر گردد.

- اشکالات املایی را اصلاح کنید.

- روش آماری استفاده شده را بیشتر توضیح دهید.

- بررسی روی خاصیت آنتی اکسیدانی این گیاه انجام می شود؟ اگر بله ، بطور کامل توضیح دهید و بیان کنید از چه فاکتورهایی استفاده شده است؟

- دوزی که استفاده شده از این عصاره بر چه اساسی است؟ لطفا با ذکر منبع توضیح دهید.

- بجای آبی الکلی از کلمه هیدروالکلی استفاده شود.

- نوع مطالعه بیان نشده لطفا اصلاح بفرمایید.

- ملاحضات اخلاقی اصلاح شود.