فهرست

97/11/29

بیستمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 29/11/1397 راس ساعت 12:30 در سالن پژوهشکده سلامت و با حضور اعضای محترم کمیته  و دانشجویان مجری طرح برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

5- طرح با کد 724132194

پروپوزال تحت عنوان " بررسی آینده نگر ارتباط نشانه های افسردگی اضطراب،خودکارآمدی،روابط بین فردی با ادراک بیماران از شدت درد پس از جراحی سزارین " با کد "724132194" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- هدف کاربردی طرح چیست؟

- جامعه مورد مطالعه صحیح نیست. بطور طبیعی قبل از زایمان اضطراب وجود دارد.

- طرح قابلین اجرا از نظر گروه زنان ندارد.

- عوامل مخدوش کننده زیاد است.

- روش کنترل درد و میزان تجویز ضد درد بر چه اساسی است؟

- پروتکل کنترل درد از کجاست؟

- معیار خروج از مطالعه را بطور دقیقتر بیان کنید.

- در عنوانRelation به asosiation تغییر یابد. 

- علائم اضطراب و افسردگی بجای نشانه های اضطراب و افسردگی تغییر یابد.

- خانم حمیده راعی و فاطمه صمدی دانشجویان چه رشته ای هستند؟ بیان شود

- آیا پرسشنامه های اضطراب و افسردگی در یک پرسشنامه است یا جدا از هم هستند؟ بطور واضح در پروپوزال توضیح دهید.

- اشکالات نگارشی اصلاح گردد.

- مطالعه شماره 2 در بررسی متون ارتباط موضوعی ندارد لطفا حذف گردد.و یا در صورت داشتن ارتباط توضیح دهید.

- اسامی نویسندگان در بررسی متون را بصورت انگلیسی بیان کنید.

- هدف اصلی باید با عنوان یکی باشد اصلاح شود.

- هدف کاربردی اصلاح شود. هدف را بصورت خبری بیان کنید.

- هدف فرعی شماره 3 چه ارتباطی با کار دارد؟

- چند ساعت بعد جراحی پرسشنامه مجدد پر می شود؟ توضیح دهید.

- نحوه نمونه گیری و جامعه مطالعه را اصلاح و بصورت دقیق بیان کنید.

- بهتر است فقط یک موضوع بررسی شود مثلا فقط افسردگی.

- تزریق فتانیل چگونه انجام می شود. مطرح شود.

- در روش جمع آوری جمله یک ساعت قبل از جراحی جزو معیار ورود است که باید بالای نوشته ها قرار بگیرد.

 

6- طرح با کد 724132261

پروپوزال تحت عنوان " ارزیابی مقایسه ای پارامترهای توموگرافی کامپیوتری در بیمارستان های شهرستان بابل- ایران" با کد " 724132261" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- کیفیت تصاویر چگونه ارزیابی می شود.

- از لحاظ اخلاقی بررسی شود.

- به علت تعدد دستگاه بایاس کار بالاست.

- ازیک رادیولوژیست مشاوره گرفته شود.

 

7- طرح با کد 724132103

پروپوزال تحت عنوان "بررسی میزان ژن HLA-G در اسپرم مردان نابارور با علل ناشناخته" با کد "724132103" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- سازمان متبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی باشد لطفا اصلاح کنید.

- اسم دانشجو به عنوان مجری اول باشد.

- کلمه بررسی از عنوان حذف شود.

- نوع مطالعه کارآزمایی بالینی نیست اصلاح گردد.

-  جمع آوری نمونه های سالم چگونه است؟

- روش جمع آوری 25 مرد سالم را بطور مشخص بیان کنید.

- روش اجرا کاملتر بیان شود.

- در بررسی متون آخرین مطالعه کاملتر بیان شود.

- بررسی متون اصلاح گردد.

-  هدف کاربردی به درستی بیان شود.

- علت بررسی این کار را بیان کنید . با توجه به اینکه این مطالعه مشابه مطالعات آخر در بررسی متون است نوآوری کار در چیست؟

- در رفرنس 21 در بررسی متون ذکر گردد چه تعداد افزایش داشته .

- نوآوری این کار را در مقایسه با رفرنس 21 بیان کنید.

- روش تجزیه و تحلیل آماری را کاملتر بیان کنید.

 

4- طرح با کد 724132181

پروپوزال تحت عنوان " بررسی رابطه افسردگی با مزاج در پزشکی ایرانی" با کد " 724132181" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- در عنوان بررسی حذف شود.

- با توجه به مقطعی بودن طرح عنوان کوتاه است و بهتر است مکان و زمان به عنوان اضافه شود.

- خلاصه پروپوزال کوتاه است کاملتر بیان شود.

- بخش زیادی از خلاصه به مقدمه منتقل شود.

- مکان قرارگیری رفرنس اصلاح گردد. در متن، 20 رفرنس بیان شد در حالی که 21 رفرنس بیان شد. اصلاح گردد.

- دانشجوها از چه رشته ای و ورودی چه سالی هستند؟

- بررسی متون را بر اساس اصول بیان کنید.

- فرضیه 3 اصلاح گردد.

- اشکالات املایی اصلاح شود.

- زمان و مکان و دانشگاه و اینکه از چه افرادی اطلاعات گرفته می شود را بیان کنید.

- مقدوشگر کننده ها را بیان کنید.

- اختلال گر و مقدوشگر را توضیح دهید.

- معیار ورود و خروج را مشخص کنید.

-  حجم نمونه را مجدد ارزیابی و فرمولهایی که برای بدست اوردن آن استفاده کردین را بیان کنید.

- ابزار ها را با رفرنس بیان کنید و در قالب جمله بیان کنید.

- تجزیه و تحلیل آماری را بطور کامل توضیح دهید.

-   اعتبارسنجی پرسشنامه مزاجی به چه صورتی است.

-   در مورد کراتیدیای گرمی یا سردی دست چه توضیحی وجود دارد؟ لطفا توضیحات را بیان بفرمایید.

-  علت استفاده از رنج سنی 20 تا 30 چیست؟ توضیح دهید.

-  از یک همکار روان پزشک به عنوان مشاور استفاده شود. و نمونه ها را با توجه به نظر روان پزشک مبنی بر وجود افسردگی در فرد جمع آوری کنید.

 

 

5- طرح با کد 724132218

پروپوزال تحت عنوان " همراهی بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری و ازوفاژیت رفلاکسی: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز" با کد " 724132218" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- سازمان مطبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل باشد

- مجری از چه رشته و ورودی چه سالی است؟

- در خلاصه بصورت مختصر از روش اجرا توضیح دهد.

- وحید زمانی کیست؟

- باید یک هیات علمی در طرح باشد لطفا اصلاح گردد.

- رفرنس دهی در اخر هر جمله بیان شود.

- اعشار ها و درصد ها اشتباه تایپ شده اصلاح گردد.

- در هدف اصلی عنوان طرح نوشته شود.

- سوال و فرضیه عین هم است یکی حذف شود.

- متغیر وابسته و مستقل اضافه شود.

- جامعه مورد مطالعه، مقالاتی که در پایگاه های اطلاعاتی علمی است می باشد. اصلاح گردد.

6- طرح با کد 724132208

پروپوزال تحت عنوان " میزان شیوع اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز" با کد " 724132208" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- سازمان مطبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل باشد

- مجری از چه رشته و ورودی چه سالی است؟

- در خلاصه بصورت مختصر از روش اجرا توضیح دهد.

- مشخصات دانشجویان به درستی بیان شود.

- باید یک هیات علمی در طرح باشد لطفا اصلاح گردد.

- رفرنس دهی در اخر هر جمله بیان شود.

- هدف اصلی مطابق عنوان بیان شود.

- هدف کاربردی طولانی است اصلاح شود.

- سوال و فرضیه عین هم است یکی حذف شود.