فهرست

98/02/16

بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 1398/02/16 راس ساعت 12:30 در سالن پژوهشکده سلامت و با حضور اعضای محترم کمیته  و دانشجویان مجری طرح برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

7- طرح  با کد 724132374

پروپوزال تحت عنوان " بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در رابطه با مصرف آنتی بیوتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی در جمعیت عمومی شهرستان بابل، شمال ایران" با کد " 724132374" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- کلمه بررسی در عنوان حذف گردد.

- عنوان انگلیسی را اصلاح کنید.

- سازمان متبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی باشد لطفا اصلاح شود.

- حضور یک همکار میکروب شناسی الزامی است( به دلیل اینکه در قسمت ابزار نام همکار میکروب شناس آورده شده است.)

- در قسمت ابزار ها، پاراگراف اول کلمه محقق حذف گردد و یا یک رفرنس مربوط به آن اضافه شود.

- سال اجرای طرح با سال ذکر شده در عنوان متفاوت است اصلاح شود.

- در قسمت بررسی متون اعداد بیان شده از نظر نگارشی اصلاح شود.

- در بررسی متون نگارش درصد ها بازنگری شود.

- بررسی متون بسیار زیاد بیاد شده خلاصه تر شود.

- موارد اشاره شده به آگهی و نگرش نسبت به مقاومت کم است بهتر است تعداد مقالات در بررسی متون را افزایش دهید.

- هدف اصلی همان عنوان طرح است اصلاح شود.

- اهداف فرعی خلاصه تر نوشته شود.

- فرضیه و سوالات یکی است بهتر است اصلاح شود یا یکی از آنها را بیان کنید.

- جدول متغیرها اصلاح شود.

- پیشنهاد می شود زمان انجام کار با توجه به پایان سال 97 و حجم وسیع کار تغییر یابد.

- پیشنهاد می شود راهکاری انتخاب شود تا تمامی مراجعه کنندگان به سوالات پرسشنامه بصورت واقعی پاسخ دهند.

 

 

8- طرح  با کد 724132134

پروپوزال تحت عنوان " بررسی آگاهی  کادر درمانی بیمارستان های بابل نسبت به بیماری هپاتیت ب" با کد " 724132134" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- کلمه بررسی در عنوان حذف گردد.

- سازمان متبوع باید کمیته تحقیقات دانشجویی باشد لطفا اصلاح شود.

- اسم دانشجو در ابتدای طرح قرار گیرد.

- مشخصات هیأت علمی کامل بیان گردد.

- در روش اجرا  پرسشنامه را با بیان رفرنس توضیح دهید.

- پیشنهاد می شود سوالات را نمره بندی کنید.( به هر سوال امتیاز دهید)

- بررسی متون از نظر نگارشی اصلاح شود.

- در بررسی متون از مقالات مرتبط تر استفاده شود.

- بررسی متون را خلاصه تر بیان کنید.

- هدف کاربردی اصلاح شود.

- ورژن SPSS را بیان کنید.

 

9- طرح  با کد 724132398

پروپوزال تحت عنوان "ارتباط بین عفونت به هلیکوباکتر پیلوری و بیماری آسم در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امیرکلا" با کد "724132398" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- با توجه به این موضوع که IgG به تنهایی نمی تواند نشان دهنده عفونت باشد، پیشنهاد می شود ارتباط Hpylory و IgG یا در معرض عفونت قرار گرفتن بررسی شود.

- در خلاصه ابتدا هلیکوباکتر بعد آسم توضیح داده شود.

- هدف کاربردی به درستی بیان نشده اصلاح شود.

- از چه ورژن نرم افزار آماری استفاده شده است بیان شود.

- ابزار استفاده شده در کار را بطور کامل توضیح دهید. از چه مارک و نیز نوع کیت استفاده شده را بیان کنید.

- ملاحضات اخلاقی اصلاح شود.

- پیشنهاد می شود در عنوان بیان شود " بیماران آسمی بستری شده در بیمارستان امیرکلا" یا بیان شود که آسم آنها در چه مرحله ای بوده است.

- بهتر است از مطالعات جدیدتر در طرح استفاده کنید.