فهرست

98/02/29

بیست و هفتمین جلسه درون گروهی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 1398/02/29 راس ساعت 12:30 در کمیته تحقیقات دانشجویی و با حضور اعضای محترم کمیته  برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

4- طرح  با کد 724132392

پروپوزال تحت عنوان " موانع آموزشی در سالمندان از دیدگاه پرسنل شبکه بهداشت و درمان بستان آباد در سال 1398" با کد " 724132392" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- اطلاعات مربوط به نویسنده ها کامل گردد.

- نام دانشجوی مجری طرح به عنوان مجری اول بیان شود.

- سازمان متبوع کمیته تحقیقالت دانشجویی است لطفا اصلاح شود.

- در صورت تمایل به انجام کار لطفا نامه کتبی از دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی یا مسئول مرکز بهداشت بستان آباد مبنی بر تایید و قابل اجرا بودن طرح در آن مرکز پیوست گردد.

 

5- طرح  با کد 724132348

پروپوزال تحت عنوان " ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 98-1397" با کد " 724132348" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- عنوان انگلیسی به صورت زیر اصلاح شود: Evaluation of factors affecting the level of job satisfacation among…

- سازمان متبوع کمیته تحققات دانشجویی می باشد.

- خلاصه طرح کوتاه است لطفا بیشتر توضیح دهید.

- در عنوان سال انجام کار 1397 و 98 بیان شده ولی در خلاصه و هدف اصلی متفاوت است لطفا اصلاح شود.

- مقدمه کوتاه است بیشتر توضیح دهید.

- متغیر ها بازنویسی شود.سن، جنس، وضعیت تاهل جزو متغیر های زمینه ای هستند لطفا متغیر مستقل را بیان کنید.

- لطفا ذکر کنید حجم نمونه از کدام دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.

- در روش اجرای کار پرسشنامه را با ذکر رفرنس توضیح دهید.

- سال اجرای طرح را بیان کنید.

- نوع مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی است لطفا اصلاح کنید.

- روش نمونه گیری سرشماری است لطفا بیان شود.

- پیشنهاد می شود هدف کاربردی را بصورت زیر اصلاح کنید: ارزیابی میزان رضایت و رفع نواقص می توان جنبه های دیگر نگرش شغلی مثل تعهد سازمانی را بهبود بخشید.

 

6- طرح  با کد 724132327

پروپوزال تحت عنوان " مقایسه تأثیر عصاره سراتونیا سیلیکوآ و ویتامین E بر سطوح سرمی زینک، سلنیوم، مس و هورمون های باروری در مردان نابارور" با کد " 724132327" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- عنوان انگلیسی بصورت زیر اصلاح شود: camparison of the effect of….

- سازمان متبوع کمیته تحقیقالت دانشجویی است لطفا اصلاح شود.

- مقدمه خیلی طولانی است لطفا خلاصه تر شود.

- در مقدمه در مورد هورمونهایی که در این طرح کاربرد دارند بیشتر توضیح دهید.

- بررسی متون شماره چهار اصلاح شود.

- متغیر ها را اصلاح کنید. متغیر هایی که بیان شده همه جزو متغیر های وابسته هستند لطفا متغیر مستقل را عنوان کنید.

- در روش اجرا، جمله آخر به روش تجزیه و تحلیل آماری منتقل شود.

- نوع عصار در قسمت روش اجرا چیست؟ مقدار و دوز عصاره و داروی ویتامین که در طرح استفاده می شود چسیت و نام شرکت دارویی را بیان کنید.

- در روش جمع اوری داده ها خط هشت، منظور از عصاره باقی مانده چیست؟ توضیح دهید.

- در روش جمع آوری داده ها چرا هر 15 روز یکبار پیگیری انجام می شود؟ با ذکر رفرنس توضیح دهید.

- در قسمت ابزار ها هورمون استروژن به عنوان یک هورمون مردانه، بیان نشده است. علت را توضیح دهید.

- زمان اجرا طرح را بیان کنید.