فهرست

98/03/05

بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 05/03/1398 راس ساعت 12:30 در سالن شورای پژوهشکده و با حضور اعضای محترم هیات علمی و اعضای کمیته برگزار گردید.

در این جلسه پروپوزال های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته، توسط داوران محترم مورد بحث قرار گرفته و موارد زیر به عنوان پیشنهاد بیان گردید:

1- طرح با کد 724132327

پروپوزال تحت عنوان " مقایسه تأثیر عصاره سراتونیا سیلیکوآ و ویتامین E بر سطوح سرمی زینک، سلنیوم، مس و هورمون های باروری در مردان نابارور" با کد " 724132327" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت. با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- عنوان انگلیسی بصورت زیر اصلاح شود: camparison of the effect of….

- سازمان متبوع کمیته تحقیقالت دانشجویی است لطفا اصلاح شود.

- مقدمه خیلی طولانی است لطفا خلاصه تر شود.

- در مقدمه در مورد هورمونهایی که در این طرح کاربرد دارند بیشتر توضیح دهید.

- نام بومی و فارسی گیاه را بیان کنید.

- بررسی متون شماره چهار اصلاح شود.

- مطالعه ای که حاکی از عدم تاثیرپذیری این گیاه باشد را بیان کنید.

- متغیر ها را اصلاح کنید. متغیر هایی که بیان شده همه جزو متغیر های وابسته هستند لطفا متغیر مستقل را عنوان کنید.

- پبشنهاد می شود از گروه کنترل استفاده شود.

- در روش اجرا، جمله آخر به روش تجزیه و تحلیل آماری منتقل شود.

- نوع عصار در قسمت روش اجرا چیست؟ مقدار و دوز عصاره و داروی ویتامین که در طرح استفاده می شود چسیت و نام شرکت دارویی را بیان کنید.

- در روش جمع اوری داده ها خط هشت، منظور از عصاره باقی مانده چیست؟ توضیح دهید.

- در روش جمع آوری داده ها چرا هر 15 روز یکبار پیگیری انجام می شود؟ با ذکر رفرنس توضیح دهید.

- در قسمت ابزار ها هورمون استروژن به عنوان یک هورمون مردانه، بیان نشده است. علت را توضیح دهید.

- زمان اجرا طرح را بیان کنید.

- این طرح کارازمایی بالینی نیست بهتر است به عنوان طرح مشاهده ای عنوان شود و کارآزمایی بالینی را از عنوان حذف کنید.

- پیشنهاد میشود هورمونها را از مطالعه حذف کنید.

2- طرح با کد 724132355

پروپوزال تحت عنوان " بررسی خوددرمانی با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در بیماران سالمند" با کد " 724132355" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت.  با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- چکیده بیان شده در اول پروپوزال حذف شود.

- بهنام احمد نژاد کیست؟

- رفرنس یک بیان نشده مشخص شود.

- مقدمه و بیان مسئله طولانی است اصلاح شود.

- در صورتی که طرح پرسشنامه ای است پیوست گردد.

- تعریف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی را بطور مجزا بیان کنید و تفاوت آنها را بطور مشخص توضیح دهید.

- ابزار کار را مشخص کرده و بطور کامل توضیح دهید.

- پیشنهاد می شود از کلیه سالمندان ساکن جامعه مورد مطالعه استفاده شود و از بیمار خاصی نباشد.

- بررسی متون اصلاح شده و با توجه به اصول نگارش بررسی متون بیان شود.

- در بررسی متون رفرنسها به درستی بیان نشده اصلاح شود.

- پاراگراف اول بررسی متون حذف گردد.

- بررسی مطالعه در ارتباط با سالمندان ندارد لطفا اضافه گردد.

- جدول متغیر ها ناقص بیان شده اصلاح شود.

- اهداف پژوهش پراکنده است اصلاح شود.

- پرسشنامه ضمیمه گردد. در ضمن پرسشنامه محقق ساخته باید روایی و پایایی داشته باشد در حالیکه به قول محقق فقط روایی گفته شده ولی از پایایی پرسشنامه صحبت نشده است.

- اهداف فرعی اصلاح شود و متناسب با موضوع بیان شود.

- معیار ورود و خروج بدرستی بیان نشده اصلاح گردد.

- سال انجام کار را بیان کنید.

- بهتر است کار را روی یک بیماری خاص در نظر گرفته و با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی بررسی را انجام دهید و یک پروپوزال جدید طراحی کنید.

 

3- طرح با کد 724132348

پروپوزال تحت عنوان " ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 98-1397" با کد " 724132348" در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت.  با نظر داوران محترم طرح رد می باشد ولی موارد زیر جهت اصلاح مطرح گردید:

- عنوان انگلیسی به صورت زیر اصلاح شود: Evaluation of factors affecting the level of job satisfacation among…

- سازمان متبوع کمیته تحققات دانشجویی می باشد.

- خلاصه طرح کوتاه است لطفا بیشتر توضیح دهید.

- در عنوان سال انجام کار 1397 و 98 بیان شده ولی در خلاصه و هدف اصلی متفاوت است لطفا اصلاح شود.

- مقدمه کوتاه است بیشتر توضیح دهید.

- متغیر ها بازنویسی شود.سن، جنس، وضعیت تاهل جزو متغیر های زمینه ای هستند لطفا متغیر مستقل را بیان کنید.

- لطفا ذکر کنید حجم نمونه از کدام دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.

- در روش اجرای کار پرسشنامه را با ذکر رفرنس توضیح دهید.

- سال اجرای طرح را بیان کنید.

- نوع مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی است لطفا اصلاح کنید.

- روش نمونه گیری سرشماری است لطفا بیان شود.

- پیشنهاد می شود هدف کاربردی را بصورت زیر اصلاح کنید: ارزیابی میزان رضایت و رفع نواقص می توان جنبه های دیگر نگرش شغلی مثل تعهد سازمانی را بهبود بخشید.

- طرح با نظر داوران با توجه به عدم ارتباط موضوعی با رشته استاد راهنما و عدم بار آموزشی برای دانشجو رد می باشد ولی در صورت  انجام اصلاحات و پاسخ قانع کننده به سوالات داوران به جلسه بعد موکول می گردد.