فهرست

کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

پژوهشگران جوان دانشگاه علوم پزشکی بابل دست پر از کنگره پژوهشی قزوین بازگشتند.

 

پژوهشگران جوان علوم پزشکی بابل با دریافت دو جایزه پوستر برتر توسط فاطمه حبیب نیا و ابولفضل رحمانی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین بازگشتند. دانشجویان پژوهشگر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل با ترکیبی از دانشجویان با تجربه و ورودی جدید عازم قزوین شدند. این کنگره به مدت 4 روز در قزوین برگزار شد و در نهایت به برترین مقالات جایزه و تندیس کنگره اعطا شد.