فهرست

جایزه پژوهشی دکتر حمید رضایی قلعه

جایزه پژوهشی دکتر حمید رضایی قلعه برنامه ای است خیریه که به پیشنهاد خانواده مرحوم دکتر حمید رضایی قلعه تاسیس میشود و هدف از آن تشویق و ارتقای فرهنگ پژوهش علمی، گسترش فرهنگ نیکوکاری و تنوع بخشی به شیوه های آن و همچنین زنده نگاه داشتن یاد آن مرحوم است.

جایزه پژوهشی دکتر حمید رضایی قلعه برنامه ای است خیریه که به پیشنهاد خانواده مرحوم دکتر حمید رضایی قلعه تاسیس میشود
و هدف از آن تشویق و ارتقای فرهنگ پژوهش علمی، گسترش فرهنگ نیکوکاری و تنوع بخشی به شیوه های آن و همچنین زنده
نگاه داشتن یاد آن مرحوم است. منابع مالی این جایزه توسط خانواده مرحوم )والدین، برادر و خواهران مرحوم( تامین شده و
روندهای علمی و اجرایی تعیین برنده سالانه جایزه واهدای آن توسط معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بابِل
.و با هماهنگی خانوده مرحوم مدیریت و اجرا خواهد شد
معیارهای شرکت در رقابت
مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی بین المللی و داخلی که نویسنده اول یا مسئول آن ترجیحا دانشجوی پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی بابل و یا یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای، دکترای تخصصی و یا پی اچ دی باشد )یا
حداکثر یک سال از فارغ التحصیلی او گدشته باشد( و تاریخ پذیرش مقاله حداکثر یک سال قبل از موعد تعیین شده برای بررسی
تقاضاهای جایزه باشد میتوانند وارد رقابت شوند. جایزه به نویسنده )یا نویسندگان اول( مقاله تعلق خواهد گرفت و نویسنده اول
مقاله نباید پیش از این برنده این جایزه شده باشد. نمایه شدن مقاله در بانک های ISI یا Pubmed و یا Scopus شرط لازم جهت
.شرکت در رقابت می باشد
شرکت در رقابت
متقاضیان مقاله یا مقالات خود را به همراه رزومه علمی تا موعد مقرر به دفتر پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل
ارسال نمایند. پس از بررسی معیارهای مربوطه مقاله یا مقالات همراه با رزومه علمی به کمیته علمی داوری جایزه ارجاع خواهد
.شد
کمیته علمی داوری جایزه
اعضای کمیته علمی داوری جایزه از میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابِل که توسط کمیته تحقیقات دانشجویی
تعیین می شوند انتخاب خواهند شد. ممکن است به منظور تقویت فرآیند داوری علمی مقالات، تعدادی از استادان و محققان ارشد
ایرانی در خارج از کشور که سابقه همکاری با مرحوم در مراکز تحقیقات دانشجویی داشته اند با هماهنگی برادر مرحوم )دکتر
.نصرالله رضایی قلعه( به کمیته داوری اضافه شوند
معیارهای انتخاب برنده جایزه
انتخاب پژوهشگر برتر بر مبنای امتیاز بدست آمده در حوزه های زیر صورت می گیرد: 1 - مقالات ارسال شده بر اساس سه
معیار علمی نوآورانه بودن ) 0 تا 4 امتیاز(، اجرای درست تحقیق مطابق معیارهای روش شناسی تحقیق ) 0 تا 4 امتیاز( و اهمیت
موضوع مورد تحقیق ) 0 تا 2 امتیاز( 2 - دانشجویان پزشکی دارای اولویت بوده و 3 امتیاز به آنها تعلق می گیرد. 3 - معدل
آموزشی دو ترم اخیر دانشجو: الف- معدل 19 به بالا 3 امتیاز ب- بین 17 تا 99 / 18 امتیاز 2 ج- معدل بین 15 تا 99 / 16 امتیاز
1 . روند اجرایی انتخاب برنده توسط اعضای کمیته علمی داوری مقاله که از جانب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و از بین
.اعضای هیئت علمی انتخاب خواهند شد و بر اساس میانگین امتیاز به دست آمده صورت می گیرد
اعلام برنده جایزه
برنده جایزه پژوهشی دکتر حمید رضایی قلعه هر سال در هفته پژوهش که به صورت سالانه در آذرماه و در مراسمی که توسط
.معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار می شود اعلام می گردد
اهدای جایزه
جایزه شامل لوح تقدیر به زبان های فارسی و انگلیسی و چک یا مبلغ نقدی )فعلا سه میلیون تومان( توسط یکی از اعضای خانواده
.مرحوم و در حضور مقام های دانشگاه علوم پزشکی بابل به برنده اعطا خواهد شد