فهرست

بازدید دکتر مسعود امانلو دبیر محترم کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی از کمیته تحقیقات دانشجویی بابل

جناب آقای دکتر مسعود امانلو، دبیر محترم کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی از کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی بابل در روز دوشنبه مورخ 94/6/9 بازدید داشتند.

جناب آقای دکتر مسعود امانلو، دبیر محترم کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی از کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی بابل در روز دوشنبه مورخ 94/6/9 بازدید داشتند. ایشان در جلسه ای که با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، ریاست محترم پژوهشکده سلامت، سرپرست، دبیر و جمعی از دانشجویان فعال این کمیته برگزار گردید ضمن استماع صحبت های دانشجویان در خصوص مشکلات مالی هسته های این کمیته، به منظور تجهیز هسته ها قول های مساعدی دادند.