فهرست

راهنمای تدوین چکیده مقاله سومین همایش سالیانه پژوهشی

چکیده مقالات ارسالی به همایش می تواند به زبان فارسی یا انگلیسی در قالب فایلهای pdf و word مطابق فرمت معرفی شده در این صفحه تدوین و به صورت الکترونیکی از طریق آدرس ایمیل کنگره، ارسال شود.

راهنماي تدوين چکیده مقاله سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل چکیده مقالات ارسالی به همایش می تواند به زبان فارسی یا انگلیسی  در قالب فایلهای pdf و word مطابق فرمت معرفی شده در این صفحه تدوین و به صورت الکترونیکی از طریق آدرس ایمیل کنگره، ارسال شود.مقالات باید نشان دهنده کار پژوهشی یا مقالت مروری حاصل از تحقیقات خود مولف باشد و قبلا در مجموعه مقالات همایش دیگری چاپ نشده باشد.برای هر چکیده مقاله پذیرفته شده حداقل یکی از مولفین باید ثبت نام کند و مقاله پذیرفته شده به صورت پوستر (فارسی یا انگلیسی) و یا سخنرانی (فارسی) را در کنفرانس ارائه نماید؛ در غیر این صورت، در مجموعه چکیده مقالات همایش چاپ نخواهد شد.راهنمای نویسندگان
 
 
چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر سیصد کلمه دارای شش کلمه کلیدی با فونت Nazanin  سایز 12 برای چکیده فارسی و  Times New Roman  سایز 12 برای چکیده انگلیسی فونت برای عنوان: Nazanin  سایز 14 برای چکیده فارسی و  Times New Roman  سایز 14 برای چکیده انگلیسیفونت اسامی نویسندگان و نشانی آن ها:Nazanin  سایز 12 و Italic برای چکیده فارسی و  Times New Roman  سایز 12 و Italic برای چکیده انگلیسیپس از داوری چکیده مقالات، تعدادی از مقالات که کیفیت لازم را داشته باشند جهت ارسال کامل مقاله و ارزیابی نهایی به منظور چاپ در مجله علمی پزوهشی نوین انتخاب می شوند. نکات مهم1: چکیده مقالات فارسی یا انگلیسی پذیرفته شده، در مجموعه چکیده مقالات چاپ و در روز کنگره به همراه بسته کنگره تقدیم می گردد.2: همایش به زبان فارسی برگزار می شود. در ضمن، پوسترهای پذیرفته شده می تواند به زبان انگلیسی یا فارسی باشند.3: تا تاریخ تعیین فقط چکیده مقالات ارسال شود و نیازی به ارسال مقاله کامل نیست.آدرس ایمیل کنگره : Cong3src@gmail.comNovin@mubabol.ac.ir: آدرس ایمیل مجله نوین برای اطالاعات بیشتر با دبیران علمی همایش تماس حاصل فرماییدکارخواه:09360803998دانش دوست:09381977515